Car­va­jal heeft het niet ge­mak­ke­lijk bij Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Da­niel Car­va­jal moest naar Bay­er Le­ver­ku­sen uit­wij­ken om Re­al Ma­drid er­van te over­tui­gen dat hij kwa­li­tei­ten had om in het San­tia­go Ber­na­béu te sla­gen. De rechts­back werd in de zo­mer van 2013 voor 6,5 mil­joen eu­ro te­rug­ge­kocht van de Bun­de­s­li­ga-club en is in­mid­dels vrij­wel ver­ze­kerd van een ba­sis­plaats.

“Ik heb er hard voor moe­ten wer­ken”, er­kent Car­va­jal. “Bij Re­al kreeg ik in eer­ste in­stan­tie geen kans, ver­volgens moest ik naar Duits­land, daar­na weer te­rug en ver­volgens werd ook Da­ni­lo ge­haald.” De komst van de Bra­zi­li­aan­se back zorg­de voor vraag­te­kens bij de Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal. “Der­tig mil­joen eu­ro voor een goe­de back...Dan ga je toch wel even na­den­ken. Maar uit­ein­de­lijk weet je dat je ook kan­sen zult krij­gen. “Zi­né­di­ne Zi­da­ne heeft al­tijd juis­te en te­rech­te be­slis­sin­gen ge­no­men”, zo oor­deelt de 24-ja­ri­ge Car­va­jal. “En hij heeft ook moed ge­toond. Ja­mes Ro­dri­gu­ez en Is­co zet je niet zo­maar op de bank, maar het pak­te wel goed uit.” Hij on­der­houdt een goe­de re­la­tie met Da­ni­lo, die een moei­zaam eer­ste jaar als Me­ren­gue ken­de. “Hij is bo­ven­al een ge­wel­di­ge pro­fes­si­o­nal. Maar de druk was er van­af de eer­ste mi­nuut.” “Da­ni­lo werd met­een on­der de loep ge­no­men en dat is niet mak­ke­lijk, ze­ker als je in het Ber­na­béu moet spe­len. Bo­ven­dien moet je je aan­val­len­de ac­ties do­se­ren, ze­ker als ook Mar­celo speelt. Je kan niet je twee cen­tra­le ver­de­di­gers al­leen la­ten. Maar hij doet het steeds be­ter. Er is spra­ke van een ge­zon­de con­cur­ren­tie.” Re­al Ma­drid is ach­ter de scher­men be­zig om Car­va­jal een nieuw con­tract te la­ten on­der­te­ke­nen. “Ik heb ge­zegd dat ik een eu­ro meer dan Cris­ti­a­no Ro­nal­do wil ver­die­nen, maar wel­licht is dat niet haal­baar”, be­sloot de ver­de­di­ger met een knip­oog.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.