Pi­o­li ge­pre­sen­teerd bij In­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ste­fa­no Pi­o­li werd dins­dag aan­ge­steld als op­vol­ger van Frank de Boer bij In­ter­na­zi­o­na­le, en gis­te­ren stond hij voor het eerst de pers te woord. Vol goe­de moed be­gon de coach aan zijn nieu­we avon­tuur, met als doel het be­rei­ken van de Cham­pi­ons Le­a­gue. “Dan zou ik te­vre­den zijn”, zei Pi­o­li te­gen­over de aan­we­zi­ge me­dia.

De Boer volg­de in au­gus­tus Ro­ber­to Man­ci­ni op en werd na nog geen drie maan­den op straat ge­zet. De re­sul­ta­ten vie­len te­gen en dat moet on­der Pi­o­li an­ders. In­ter staat op de ne­gen­de plaats, dus ruim­te voor ver­be­te­ring is er ge­noeg. “Er zijn nog veel wed­strij­den te spe­len, we heb­ben nog een lan­ge weg te gaan”, zei Pi­o­lio. “Vo­rig jaar rond de­ze tijd stond In­ter aan kop en Ju­ven­tus op de ne­gen­de plaats, we we­ten al­le­maal hoe dat is af­ge­lo­pen. Het gaat niet mak­ke­lijk wor­den, maar we heb­ben een kans om de ge­stel­de doe­len te be­rei­ken.” Pi­o­li is van me­ning dat er het een en ander moet ver­an­de­ren wan­neer de weg om­hoog in­ge­zet kan wor­den. “We moe­ten met een win­naars­men­ta­li­teit het veld op. We moe­ten het veld be­tre­den met het idee dat we on­ze te­gen­stan­der neer gaan ha­len. Als we pas­sie gaan com­bi­ne­ren met op­of­fe­ring en on­ze tech­ni­sche kwa­li­tei­ten, dan wor­den wij een sterk team. We zul­len suc­ces­vol zijn als ie­der­een al­les geeft. Ta­lent al­leen is niet ge­noeg.”

Waar De Boer een drie­ja­rig con­tract kreeg, te­ken­de Pi­o­li voor acht­tien maan­den. “Ik maak me geen zor­gen over mijn toe­komst. Mijn con­tract doet er niet toe, het gaat er­om wat goed is voor In­ter.” Op 20 no­vem­ber staat Pi­o­li voor het eerst langs de lijn bij In­ter. AC Mi­lan is dan de te­gen­stan­der.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.