Cra­zy G voert BACK2BASICS pro­ject uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rap­per Cra­zy G zal in sa­men­wer­king met Ros­eter­nal Me­dia het ‘Back 2 Ba­sics’ pro­ject uit­voe­ren. Het pro­ject zal leer­lin­gen van de zes­de klas van de glo-scho­len sti­mu­le­ren op weg naar het exa­men.

Dit zal mor­gen van start gaan en duurt tot zon­dag in Ons Huis op het Kerk­plein sa­men met een team van an­de­re jon­ge Su­ri­naam­se lei­ders. Door mid­del van sport & spel, groeps­op­drach­ten, en mo­ti­va­tie pre­sen­ta­ties van En­ver & Myz­ti­kalz, zul­len de jon­ge­ren edu­ca­tief be­zig zijn. De be­ken­de hit­pro­du­cer K-Mac on­der­steunt even­eens het pro­ject als dj Back 2 Ba­sics heeft als the­ma ‘Ei­gen in­zet = ba­sis voor suc­ces’ en moet de deel­ne­mers be­wust ma­ken dat suc­ces van mor­gen af­hangt van hun in­zet van­daag. De or­ga­ni­sa­tie heeft er­voor ge­ko­zen dit pro­ject reeds in no­vem­ber uit te voe­ren, met te­rug­ke­ren­de mo­men­ten in het twee­de en der­de kwar­taal van het school­jaar. Hier­mee ho­pen wij bij te dra­gen aan meer ge­slaag­den van de glo­scho­len. De­ge­nen die mee­doen aan het pro­ject wor­den dan ook het he­le jaar door be­ge­leid. De kos­ten per per­soon zijn SRD 50 waar­bij de kin­de­ren wor­den voor­zien van eten en drin­ken. De prijs heb­ben is mi­ni­maal ge­hou­den dank­zij spon­so­ren als 82 Tra­ding, Dressco­de, Ba­sic One en Cu­te as a But­ton.

Voor­als­nog heeft het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur toe­stem­ming ver­leend om de par­ti­ci­pa­tie on­der de ver­schil­len­de scho­len te ver­ho­gen. Ook met an­de­re on­der­wijs­in­stan­ties is er con­tact om na te gaan hoe ook leer­lin­gen van die scho­len te be­trek­ken. De or­ga­ni­sa­tie heeft be­slo­ten een deel van de op­breng­sten te do­ne­ren aan de Stich­ting Ae­gis (sa­men­sterk), die ver­schil­len­de so­ci­a­le pro­jec­ten uit­voert om no­den uit de sa­men­le­ving te hel­pen te ver­lich­ten. En­ke­le re­cen­te pro­jec­ten van de stich­ting zijn me­di­sche ver­bruiks­ar­ti­ke­len voor het Nier­di­a­ly­se Cen­trum van het AZP en het ver­strek­ken van school- en voed­sel­pak­ket­ten in­clu­sief in­schrijf­geld voor de school voor twee kin­der­te­hui­zen.

(MW/Fo­to: Cra­zy G)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.