Is een uni­ver­seel ver­haal

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De vol­gen­de film, Ka­haani 2: Dur­ga Ra­ni Singh van Vi­dya Ba­lan, wordt op een an­de­re ma­nier ge­pro­moot met pos­ters van de ac­tri­ce met de tekst: ‘wan­ted’. De­ze pos­ters zijn over­al te zien. Vi­dya, die be­zig is met de pro­mo­tie van Ka­haani 2 zegt dat het ver­haal een­ie­der zal aan­spre­ken. “De film heeft een al­om­vat­tend ver­haal. Eer­lijk ge­zegd, als ik met een film in­stem, kruip ik in de huid van de per­so­na­ge die ik speel. Voor mij is het niet be­lang­rijk wat de re­sul­ta­ten van de film zul­len zijn”, al­dus de Ka­haan­iac­tri­ce. Ze be­zocht woens­dag en­ke­le ra­dio­sta­ti­ons voor de pro­mo­tie van de film en sprak over haar ple­zie­ri­ge er­va­ring daar. “Ik houd van ra­dio­sta­ti­ons, om­dat de om­roe­pers zeer ener­giek zijn en elk sta­ti­on is weer an­ders. Er ge­beu­ren in­te­res­san­te din­gen daar , dus je zult er niet van ver­ve­len.” Vi­dya speelt Dur­ga Ra­ni Singh in Ka­haani 2. Ge­vraagd of ze ner­veus is over de film, ant­woord­de ze: “Ik ben niet ze­nuw­ach­tig. Ik heb ge­daan wat ik wil­de doen. Nu wil­len wij ons best doen voor pro­mo­ties. We pro­be­ren on­ze film op een an­de­re ma­nier aan­trek­ke­lijk te ma­ken voor het pu­bliek. Dit is span­nend voor mij.” Ka­haani 2: Dur­ga Ra­ni Singh is een In­di­a­se sus­pen­sethril­ler ge­re­gis­seerd door Su­joy Ghosh en ge­pro­du­ceerd door Ghosh en Jayan­til­al Ga­da.

Hij is een ver­volg op de 2012-film Ka­haani. Vi­dya en Ar­jun Ram­pal zijn de hoofd­rol­spe­lers.

(in­di­an­ex­press.com / fo­to 1: (goog­leu­ser­con­tent. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.