Jo­hn pro­moot op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De pro­mo­ties voor de aan­ko­men­de film For­ce 2 zijn in vol­le gang. Jo­hn Abra­ham en zijn co-ster­ren So­naks­hi Sin­ha en Tahir Raj Bha­sin ver­schij­nen nu in ver­schil­len­de tv-shows voor de pro­mo­tie van hun film. Ge­zegd wordt dat het team van For­ce 2 ook een be­zoek zal bren­gen aan de po­pu­lai­re ‘re­a­li­ty’ tv-show Bigg Boss 10, die ge­pre­sen­teerd wordt door su­per­star Sal­man Khan. Als we de rod­dels mo­gen ge­lo­ven, zal hoofd­rol­spe­ler Jo­hn Abra­ham niet in de show zijn om de film te pro­mo­ten, om­dat de team­le­den het niet goed met el­kaar kun­nen vin­den. Vol­gens be­rich­ten in de me­dia be­gon­nen de pro­ble­men vo­rig jaar. Ge­zegd werd dat He­ro, de film die ge­pro­du­ceerd is door het film­pro­duc­tie­huis van Sal­man, en Wel­co­me Back van Jo­hn op de­zelf­de dag uit­ge­bracht zou­den wor­den. Na­dat de Dis­hoom-ac­teur de re­lea­se­da­tum van Wel­co­me Back had aan­ge­kon­digd, maak­te Sal­man via twit­ter be­kend dat He­ro op 4 sep­tem­ber zou uit­ko­men. He­ro is de de­buut­film van Soor­aj Pan­cho­li en Athiya Shet­ty. De ma­kers van

ver­scho­ven de pre­mi­è­re van de film naar 11 sep­tem­ber om te voor­ko­men dat de­ze twee films op de­zelf­de dag zou­den ver­schij­nen. Johan werd hier­door kwaad op Sal­man. In­te­res­sant is, dat het niet de eer­ste keer is dat er ge­zegd wordt dat het niet goed gaat tus­sen Sal­man en Jo­hn. Ze zou­den in 2006 al ru­zie met el­kaar heb­ben ge­had tij­dens een con­cert. Ze maak­ten het daar­na weer goed.

(me­dia247.co.uk / fo­to: ca­reer­mas­ti.com)

Wel­co­me Back

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.