Winst­ver­dub­be­ling EVS

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - EVS Broad­cast Equip­ment heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een enor­me om­zet­ver­ho­ging ge­pre­sen­teerd, wat on­der aan de streep re­sul­teer­de in een meer dan ver­dub­bel­de net­to­winst. Dit meld­de de le­ve­ran­cier van broad­cast- en me­dia­pro­duc­tie­sys­te­men gis­te­ren voor­beurs.

“Het der­de kwar­taal werd dui­de­lijk ge­steund door de ac­ti­vi­tei­ten rond de gro­te sport­eve­ne­men­ten de­ze zo­mer in Frank­rijk en Bra­zi­lië. De­ze heb­ben een kwar­taal­re­cord van 8,2 mil­joen eu­ro aan ver­huur­con­trac­ten op­ge­bracht”, al­dus CEO Mu­riel de Lat­hou­wer. “Zo­als ge­woon­lijk is de pe­ri­o­de na die eve­ne­men­ten rus­ti­ger ge­weest”, voeg­de de be­stuurs­voor­zit­ter toe.

De om­zet steeg in het af­ge­lo­pen kwar­taal op jaar­ba­sis met 31,6 pro­cent van 28,2 mil­joen naar 37,1 mil­joen eu­ro. Ana­lis­ten van KBC Se­cu­ri­ties mik­ten op een om­zet van 35,6 mil­joen eu­ro en ING re­ken­de op 36,2 mil­joen eu­ro. De ho­ge­re om­zet ver­taal­de zich in een be­drijfs­winst (EBIT) van 14,8 mil­joen eu­ro, te­gen­over 7,2 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. On­der de streep res­teer­de een net­to­winst van 10,5 mil­joen eu­ro. In het der­de kwar­taal van 2015 ver­dien­de EVS nog 4,8 mil­joen eu­ro. De net­to­winst per aan­deel steeg van 0,36 naar 0,78 eu­ro.

EVS mikt voor 2016 op een om­zet van 128 mil­joen tot 134 mil­joen eu­ro, in­clu­sief de cir­ca 12 mil­joen eu­ro aan ver­huur­con­trac­ten voor gro­te sport­eve­ne­men­ten. Daar­mee han­teert de groep een krap­pe­re band­breed­te dan bij de half­jaar­cij­fers ge­meld, toen EVS nog mik­te op een om­zet van 128 mil­joen tot 138 mil­joen eu­ro.

De be­drijfs­kos­ten zul­len in 2016 een sta­bie­le tot licht stij­gen­de ont­wik­ke­ling ver­to­nen, con­form eer­de­re uit­spra­ken van EVS.

Het or­der­boek be­droeg op 31 ok­to­ber dit jaar 16,2 mil­joen eu­ro. Daar­naast lig­gen er be­stel­lin­gen ter waar­de van 23,8 mil­joen eu­ro voor de ja­ren 2017 en daar­na.

Het aan­deel EVS sloot woens­dag 0,5 pro­cent la­ger op 32,62 eu­ro. (Beurs­dui­vel/ fo­to: sli­desha­r­ecdn.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.