Mon­tea ziet net­to re­sul­ta­ten op­lo­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - Mon­tea heeft in de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 de re­sul­ta­ten zien stij­gen. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit cij­fers van het vast­goed­fonds.

De net­to huur­ba­ten na­men op jaar­ba­sis met 25 pro­cent toe tot 30,6 mil­joen eu­ro. De ope­ra­ti­o­ne­le mar­ge lag op 90,6 pro­cent. De ge­mid­del­de loop­tijd van de huur­con­tac­ten be­droeg op de eer­ste ver­val­dag 7,3 jaar, in over­een­stem­ming met de doel­stel­ling van het be­drijf. De be­zet­tings­graad bleef in het af­ge­lo­pen kwar­taal sta­biel ver­ge­le­ken met ul­ti­mo ju­ni, op 97,0 pro­cent. Het net­to cou­ran­te re­sul­taat be­droeg af­ge­lo­pen pe­ri­o­de 19,8 mil­joen eu­ro, of­wel 1,99 eu­ro per aan­deel. Daar­mee lag het re­sul­taat 5,0 mil­joen ho­ger dan over de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der.

De re­ë­le waar­de van de vast­goed­por­te­feuil­le van Mon­tea kwam uit op 582 mil­joen eu­ro. Aan het ein­de van het twee­de kwar­taal van dit jaar 2015 was dit nog 579 mil­joen eu­ro.

De schuld­graad be­droeg eind ju­ni 55,4 pro­cent, ten op­zich­te van 56,2 pro­cent eind 2016. Mon­tea wil de vast­goed­por­te­feuil­le dit jaar la­ten groei­en naar 600 mil­joen eu­ro met een ver­wach­te be­zet­tings­graad van meer dan 95 pro­cent. De ope­ra­ti­o­ne­le mar­ge komt naar ver­wach­ting uit bo­ven de 88 pro­cent.

Mon­tea streeft er­naar om een ge­di­ver­si­fi­eer­de fi­nan­cie­rings­po­li­tiek te voe­ren, waar­bij de doel­stel­ling is om de duur­tijd van de fi­nan­cie­rin­gen van mo­men­teel 5,6 jaar, in over­een­stem­ming te bren­gen met de duur­tijd van on­ze huur­con­trac­ten, nu ge­mid­deld 7,3 jaar.

Het aan­deel Mon­tea sloot woens­dag 2,9 pro­cent ho­ger op 45,39 eu­ro. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.