Eu­ro­pees toe­zicht op vlie­gri­si­co’s dich­ter­bij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Om te voor­ko­men dat er weer een ramp als die met vlucht MH17 in Oe­kra­ï­ne ge­beurt, moet er op Eu­ro­pees ni­veau voor de ri­si­co’s wor­den ge­waar­schuwd. Als het aan de trans­port­com­mis­sie van het Eu­ro­pees Par­le­ment ligt, gaat het Eu­ro­pees agent­schap voor de vei­lig­heid van de lucht­vaart (EASA) dat doen.

In het gis­te­ren goed­ge­keur­de con­cept­re­gel­ge­ving krijgt de EASA de be­voegd­heid om richt­lij­nen op te stel­len en aan­be­ve­lin­gen te doen over het vlie­gen bo­ven con­flict­ge­bie­den. Het voor­stel be­helst ook een Eu­ro­pe­se stan­daard voor vei­lig­heids­ap­pa­ra­tuur, zo­als scan­ners. Daar­naast zou­den vlieg­maat­schap­pij­en werk­ne­mers fat­soen­lij­ke ar­beids­voor­waar­den moe­ten bie­den, om vei­lig­heids­ri­si­co’s te mi­ni­ma­li­se­ren.

Het par­le­ment gaat nu met de EU-lid­sta­ten over de uit­ein­de­lij­ke wets­tekst on­der­han­de­len. Eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër Wim van de Camp (CDA) re­a­geert ver­heugd. “De vei­lig­heid van pas­sa­giers is te be­lang­rijk om af­han­ke­lijk te la­ten zijn van de keu­zes van maat­schap­pij­en voor iets kor­te­re reis­tij­den of goed­ko­pe­re rou­tes. Het is niet uit te leg­gen dat in het ge­val van on­ge­luk­ken bij con­flict­ge­bie­den, zo­als met MH17, het ene Eu­ro­pe­se vlieg­tuig een an­de­re rou­te kiest dan het an­de­re.” Zijn col­le­ga Mat­thijs van Mil­ten­burg (D66) pleit al lan­ger voor een cen­tra­le Eu­ro­pe­se aan­pak voor vei­li­ge­re vlieg­rou­tes. De ICAO, de bur­ger­lucht­vaart­or­ga­ni­sa­tie van de VN, be­sloot vo­ri­ge maand al het de­len van in­for­ma­tie over de vei­lig­heid van het lucht­ruim bo­ven con­flict­ge­bie­den be­ter te re­ge­len. Ook zijn lan­den voort­aan ver­plicht ra­dar­beel­den te be­wa­ren en te de­len voor on­der­zoek na een vlieg­ramp. Vlieg­maat­schap­pij­en wor­den ver­plicht ri­si­co­ana­ly­ses te ma­ken voor vluch­ten bo­ven con­flict­ge­bie­den.

(De Te­le­graaf)

Con­fron­ta­ties tus­sen de de­mon­stra­ten en de po­li­tie tij­dens de pro­test­ac­ties in de stra­ten van VS. (Pe­o­p­le)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.