Ar­res­ta­ties bij pro­tes­ten te­gen Trump in gro­te Ame­ri­kaan­se ste­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Dui­zen­den Ame­ri­ka­nen zijn in de nacht van woens­dag op don­der­dag de straat op ge­gaan om te pro­tes­te­ren te­gen de ver­kie­zing van Do­nald Trump als nieu­we pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten. In Oak­land (Ca­li­for­nië) kwam het tot een aan­va­ring tus­sen be­to­gers en op­roer­po­li­tie. De be­to­gers gooi­den ste­nen, fles­sen, vuur­werk en Mo­lo­tov-cock­tails naar de po­li­tie. Ook sloe­gen ze de rui­ten van win­kels in. Eén agent is daar­bij ge­wond ge­raakt, de ernst van de ver­won­din­gen is ech­ter niet be­kend. De po­li­tie re­a­geer­de met traan­gas. Naar schat­ting lie­pen zo’n ze­ven­dui­zend per­sonen mee in de op­tocht te­gen Trump. Bij de rel­len wa­ren ech­ter veel min­der men­sen aan­we­zig. Bur­ge­mees­ter van Oak­land, Lib­by Schaaf, laat in een ver­kla­ring we­ten dat sa­men­wer­king de bes­te ma­nier van pro­test is te­gen de nieuw ver­ko­zen pre­si­dent. “Laat zien dat een mul­ti­cul­tu­re­le en pro­gres­sie­ve stad als die van ons voor­stan­der is van so­ci­a­le ge­lijk­heid.”

In New York wer­den tien­tal­len men­sen op­ge­pakt. In Man­hat­tan gin­gen woens­dag­avond dui­zen­den men­sen de straat op. Ook in an­de­re de­len van de stad kwa­men hon­der­den men­sen sa­men om leu­zen als ‘niet mijn pre­si­dent’ te scan­de­ren. Be­to­gers klom­men in straat­lan­taarns en een groep de­mon­stran­ten stak de Ame­ri­kaan­se vlag in brand vol­gens sen­sa­tie­krant New York Post. Ze­ker 62 men­sen zou­den zijn ge­ar­res­teerd.

In Chi­ca­go kwa­men dui­zend men­sen sa­men bij het Trump In­ter­na­ti­o­nal Ho­tel en To­wer. De be­to­gers rie­pen on­der meer ‘Geen Trump! Geen KKK! Geen ra­cis­ti­sche USA.’ De po­li­tie sloot ver­schil­len­de we­gen af, zo­dat de de­mon­stran­ten niet ver­der kon­den. In het cen­trum van Los An­ge­les gin­gen dui­zen­den men­sen de straat op. “Een druk­ke snel­weg werd ge­blok­keerd”, meldt Los An­ge­les Ti­mes. Naast New York, Chi­ca­go en Oak­land, pro­tes­teer­den hon­der­den men­sen in Phi­l­a­delp­hia, Bos­ton, Se­att­le en Port­land (Ore­gon). In Aus­tin, de hoofd­stad van Texas, lie­pen vol­gens de po­li­tie on­ge­veer vier­hon­derd men­sen door de stra­ten. In de an­de­re sta­ten wor­den nog pro­tes­ten ver­wacht. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.