Todd Kohl­hepp ver­moord­de ook een kop­pel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Twee nieu­we slacht­of­fers van de ver­moe­de­lij­ke se­rie­moor­de­naar Todd Kohl­hepp zijn ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Het gaat om Me­a­gan (25) en Jo­h­n­ny Coxie (29). Het kop­pel werd dood­ge­scho­ten en be­gra­ven op zijn ter­rein. Een week ge­le­den kon Ka­la Brown nog wel uit de klau­wen van haar kid­nap­per be­vrijd wor­den. De po­li­tie in Woo­druff vond de 30-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se vast­ge­ke­tend aan haar nek en voe­ten in een me­ta­len con­tai­ner. Zij had moe­ten toe­kij­ken hoe haar vriend, de 32-ja­ri­ge Char­les Car­ver, even­eens dood­ge­scho­ten werd.

Me­a­gan kreeg een ko­gel in het hoofd, haar echt­ge­noot in­cas­seer­de ver­schil­len­de schot­won­den in het li­chaam. Haar moe­der had haar doch­ter en schoon­zoon op 22 de­cem­ber als ver­mist op­ge­ge­ven. Vol­gens de lijk­schou­wer zijn ze snel na hun ver­dwij­ning om het le­ven ge­ko­men. Bei­de li­cha­men wer­den aan­ge­kleed te­rug­ge­von­den in klei­ne put­ten on­der de grond, dank­zij hun ta­toe­a­ges en ge­bits­ge­ge­vens kon­den ze uit­ein­de­lijk ge­ï­den­ti­feerd wor­den.

Koh­lepp -een ver­oor­deel­de seks­de­lin­quent- had de agen­ten zelf naar de drie gra­ven ge­leid. Het mo­tief voor de moor­den is nog niet dui­de­lijk. “En­ke­le li­chaams­de­len ont­bre­ken, maar daar wil ik niet die­per op in­gaan. Het on­der­zoek loopt nog”, al­dus de lijk­schou­wer.

Me­a­gan en Jo­h­n­ny ston­den be­kend als be­de­laars in Spar­tan­burg, bei­den had­den ook een tijd­je in de cel ge­ze­ten. Al­le ver­dwij­nings­za­ken uit de buurt wor­den nu her­be­ke­ken, maar de po­li­tie denkt niet dat er nog meer men­se­lij­ke res­ten in de buurt van zijn ei­gen­dom ge­von­den zul­len wor­den. Vo­rig week­end gaf Koh­lepp ook toe dat hij vier men­sen op klaar­lich­te dag om­ge­bracht heeft in een mo­tor­fiets­win­kel in 2003 in Che­snee. De moord­zaak staat ook wel be­kend als de ‘Su­per­bi­ke mur­ders’. In 1986 bleek hij ook al een 14-ja­rig meis­je vast­ge­bon­den en ver­kracht te heb­ben. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.