Bur­gers ge­dood bij lucht­aan­val­len co­a­li­tie in Irak en Sy­rië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Bij 24 lucht­aan­val­len door de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie te­gen ter­reur­groep IS, die wordt ge­leid door de Ver­e­nig­de Sta­ten, zijn het af­ge­lo­pen jaar ver­moe­de­lijk 64 bur­gers ge­dood. Dat heeft het Ame­ri­kaan­se Cen­tra­le Com­man­do woens­dag in Tam­pa ge­meld. Er zou­den ook acht men­sen ge­wond zijn ge­raakt. Men­sen­rech­tenob­ser­va­to­ren heb­ben de co­a­li­tie er al ver­schil­len­de ke­ren van be­schul­digd dat ze bij aan­sla­gen te­gen IS ook bur­gers dood­de. Vol­gens het in Lon­den ge­ves­tig­de Sy­risch Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten wa­ren er al­leen in ju­li al 50 do­den. De Ver­e­nig­de Sta­ten on­der­zoe­ken der­ge­lij­ke be­rich­ten steeds, maar de re­sul­ta­ten daar­van ko­men vaak pas na en­ke­le maan­den naar bui­ten.

“We heb­ben teams die 1x 24 uur klaar­staan om te ver­mij­den dat er on­be­doeld bur­ger­slacht­of­fers val­len”, al­dus woord­voer­der van het Cen­tra­le Com­man­do Jo­hn Dor­ri­an. De on­der­zoe­ken naar de 24 lucht­aan­val­len heb­ben aan­ge­toond dat de pro­ce­du­res wer­den ge­volgd en dat de no­di­ge voor­zorgs­maat­re­ge­len wer­den ge­trof­fen.

De VS heb­ben be­re­kend dat sinds 2014 in to­taal al 119 bur­gers ge­dood wer­den en 37 an­de­ren raak­ten ge­wond, al­dus woord­voer­der Josh Jac­ques, schrijft The Gu­ar­di­an. Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal ver­klaar­de in een rap­port van vo­ri­ge maand ech­ter nog dat bij elf aan­val­len door de co­a­li­tie in de af­ge­lo­pen twee jaar on­ge­veer 300 bur­ger­do­den vie­len. (HLN)

De puin­ho­pen van Alep­po. (The Crus­a­der Jour­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.