Enor­me hoe­veel­heid wa­ter ont­dekt on­der een vul­kaan in Bo­li­via

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De hoe­veel­heid wa­ter on­der de­ze vul­kaan is ver­ge­lijk­baar met de hoe­veel­heid wa­ter in één van de groot­ste zoet­wa­ter­me­ren ter we­reld. De on­der­zoe­kers ont­dek­ten het bij­zon­de­re re­ser­voir on­der het Hoog­land van Bo­li­via. Op zo’n vijf­tien ki­lo­me­ter diep­te, on­der een sla­pen­de vul­kaan, stuit­ten ze op een ‘ano­ma­lie’. “De­ze ano­ma­lie heeft een vo­lu­me van 1,5 mil­joen ku­bie­ke ki­lo­me­ter of meer en wordt ge­ken­merkt door seis­mi­sche gol­ven met be­perk­te snel­he­den en ge­leidt elek­tri­ci­teit. Dat wijst op de aan­we­zig­heid van ge­smol­ten ge­steen­te”, ver­telt on­der­zoe­ker Jon Blun­dy.

Acht tot tien pro­cent

On­der­zoek wijst uit dat zo’n tien tot twin­tig pro­cent van het ge­steen­te in de­ze ano­ma­lie echt vloei­baar is, de rest is vast. “Het ge­steen­te heeft op de­ze diep­te een tem­pe­ra­tuur van zo’n 970 gra­den Cel­si­us.” Be­re­ke­nin­gen wij­zen ver­der uit dat het deels ge­smol­ten mag­ma zich ge­mengd heeft met wa­ter. Het meng­sel zou voor zo’n acht tot tien pro­cent uit wa­ter be­staan. Met het oog op de enor­me om­vang van de ano­ma­lie moe­ten de on­der­zoe­kers dan ook con­clu­de­ren dat het om een enor­me hoe­veel­heid wa­ter gaat. De to­ta­le wa­ter­mas­sa on­der de sla­pen­de vul­kaan is waar­schijn­lijk ver­ge­lijk­baar met de hoe­veel­heid wa­ter die we in de gro­te­re zoet­wa­ter­me­ren, zo­als La­ke Su­pe­ri­or, aan­tref­fen.

Bub­bels

De on­der­zoe­kers vra­gen zich nu af of ver­ge­lijk­ba­re hoe­veel­he­den wa­ter wel­licht ook schuil­gaan on­der an­de­re vul­ka­nen. En of het wa­ter kan ver­kla­ren waar­om en hoe vul­ka­nen uit­bar­sten. Blun­dy wijst er­op dat vloei­ba­re si­li­ca, waar­uit het mees­te mag­ma be­staat, al­leen on­der ho­ge druk wa­ter kan op­los­sen. Bij een la­ge­re druk komt het wa­ter uit de op­los­sing zet­ten en vormt bub­bels. En die bub­bels kun­nen weer de drij­ven­de kracht zijn ach­ter vul­kaan­uit­bar­stin­gen.

Het is be­lang­rijk om te ach­ter­ha­len wel­ke rol wa­ter tij­dens het ont­staan van vul­kaan­uit­bar­stin­gen speelt. Want als we dat we­ten, kun­nen we wel­licht ook be­ter voor­spel­len wan­neer een vul­kaan uit gaat bar­sten.

(Scien­ti­as/fo­to: May­uru­tour.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.