Vleer­muis haast zich met 160 ki­lo­me­ter per uur

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Lang werd ge­dacht dat vo­gels – zo­als de gier­zwa­luw – de snel­ste vlie­gen­de die­ren wa­ren. Maar we za­ten er­naast! Dat blijkt uit on­der­zoek van het Max Plan­ck Ge­sell­schaft. De on­der­zoe­kers heb­ben ont­dekt dat de vleer­muis Ta­dar­i­da bra­si­lien­sis in de lucht snel­he­den van wel 160 ki­lo­me­ter per uur kan be­ha­len. En daar­mee is de­ze veel snel­ler dan bij­voor­beeld de gier­zwa­luw die met een top­snel­heid van 110 ki­lo­me­ter per uur (tij­dens ho­ri­zon­ta­le vlucht) als de snelst vlie­gen­de die­ren ter we­reld wor­den be­schouwd.

Op­mer­ke­lijk

Dat juist een vleer­muis de gier­zwa­luw van de troon stoot, is op­mer­ke­lijk. Vleer­mui­zen wor­den, om­dat de struc­tuur van hun vleu­gels voor veel lucht­weer­stand zorgt, als tra­ge vlie­gers be­schouwd. “In eer­ste in­stan­tie kon­den we on­ze ge­ge­vens niet ge­lo­ven, maar ze klop­ten echt: soms vlo­gen de vrou­we­lij­ke vleer­mui­zen die tus­sen de 11 en 12 gram we­gen met snel­he­den van meer dan 160 ki­lo­me­ter per uur: een nieuw re­cord tij­dens een ho­ri­zon­ta­le vlucht,” ver­telt on­der­zoe­ker Kam­ran Sa­fi.

Lan­ge vleu­gels

Waar­schijn­lijk kun­nen de vleer­mui­zen hun ho­ge snel­he­den be­ha­len dank­zij hun re­la­tief lan­ge vleu­gels (de mees­te vleer­muis­soor­ten heb­ben kor­te­re vleu­gels dan T. bra­si­lien­sis). Ook is hun li­chaam bij­zon­der ae­ro­dy­na­misch, zo schrij­ven de on­der­zoe­kers.

De we­ten­schap­pers voor­za­gen een aan­tal vleer­mui­zen van een ra­dio­trans­mit­ter die slechts een hal­ve gram woog. De­ze ra­dio­trans­mit­ter gaf re­gel­ma­tig een piep­je dat ge­re­gi­streerd werd door een ont­van­ger op een klein vlieg­tuig­je. “Het was niet ge­mak­ke­lijk voor de pi­loot om de snel­vlie­gen­de die­ren te vol­gen”, stelt on­der­zoe­ker Di­na Dech­mann. De on­der­zoe­kers bo­gen zich ver­der over ge­ge­vens van weer­sta­ti­ons in de buurt en slui­ten uit dat bij­voor­beeld de wind een be­lang­rij­ke rol speel­de in het be­ha­len van de­ze uit­zon­der­lijk gro­te snel­he­den.

(Scien­ti­as/fo­to: ZT2 Down­load

Li­bra­ry Wi­ki)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.