Steeds meer twee­kop­pi­ge haai­en in de oce­a­nen

Times of Suriname - - PANORAMA -

On­der­zoe­kers ko­men steeds meer twee­kop­pi­ge haai­en te­gen in de oce­a­nen. Een Spaans la­bo­ra­to­ri­um heeft een nieu­we em­bryo ge­von­den van een kat­ten­haai met twee kop­pen. Sinds 2008 neemt het aan­tal haai­en toe dat op de­ze ma­nier ge­bo­ren wordt, meldt Huf­fing­ton Post.

De fo­to’s lij­ken op beel­den uit hor­ror­films, maar zijn zo echt als maar zijn kan. Spaan­se on­der­zoe­kers heb­ben een em­bryo ge­von­den van een twee­kop­pig haai­tje. Het em­bryo was niet ge­mak­ke­lijk te spot­ten. Het lag ver­stopt tus­sen 797 an­de­re ei­e­ren die een la­bo­ra­to­ri­um in Ma­la­ga, Span­je in be­zit had voor een me­di­sche stu­die. Het had twee vol­le­di­ge kop­pen, in­clu­sief her­se­nen. De haai­tjes za­ten aan el­kaar bij het on­der­li­chaam. Dit is de eer­ste keer dat een twee­kop­pig exem­plaar wordt ge­von­den van een haai­en­soort dat ei­e­ren legt. Eer­de­re ont­dek­kin­gen be­trof­fen voor­al blau­we haai­en. Bij de­ze vis ko­men mis­vor­min­gen va­ker voor om­dat de moe­der een groot aan­tal foe­tus­sen in haar baar­moe­der draagt, die in di­rect con­tact staan met el­kaar. In 2008 vond een vis­ser voor het eerst een twee­kop­pi­ge blau­we haai voor de kust van Au­stra­lië. In 2011 werd een­zelf­de vondst ge­daan, dit­maal bij de Golf van Ca­li­for­nië. Ook werd in 2013 een stier­haai ge­von­den door vis­sers na­bij Flo­ri­da.

On­der­zoe­kers heb­ben nog veel vraag­te­kens bij de vond­sten die ge­daan zijn. On­der­zoeks­lei­der van het la­bo­ra­to­ri­um in Ma­la­ga, Va­lentín Sans-Co­ma, denkt dat de af­wij­king van de haai­tjes een ge­volg is van een ge­ne­ti­sche af­wij­king. De eer­de­re vond­sten zijn vol­gens Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic mo­ge­lijk het ge­volg van an­de­re fac­to­ren zo­als in­fec­ties, stof­wis­se­ling­ziek­tes, ver­vui­ling van de oce­aan en het klei­ner wor­den van de ge­ne­ti­sche di­ver­si­teit on­der haai­en door de over­be­vis­sing.

(AD.NL/fo­to: Fa­ce­book)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.