Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1880 - Ned Kel­ly, een Au­stra­li­sche out­law, wordt op­ge­han­gen in Mel­bour­ne. 2008 - In­voe­ring van op­spo­rings­sys­teem AMBER Alert in Ne­der­land.

Po­li­tiek

1889 - Washington wordt een staat van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

1975 - Mal­colm Fra­ser wordt be­noemd tot pre­mier van Au­stra­lië.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1675 - De wis­kun­di­ge Gott­fried Wil­helm Leib­niz de­mon­streert voor de eer­ste keer de in­te­graal­re­ke­ning.

2003 - De pla­ne­to­ï­de Sed­na wordt ont­dekt.

Ge­bo­ren

De­mi Moo­re, be­roeps­naam voor, De­mi Ge­ne Guy­nes, (Ros­well (New Mexi­co), 11 no­vem­ber 1962) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce en film­pro­du­cen­te met een ken­mer­kend hees stem­ge­luid. In 1990 speel­de ze sa­men met Pa­trick Sway­ze in het zeer suc­ces­vol­le Ghost, waar­mee ze een plek­je ver­wierf op de A-lijst en veel hoofd­rol­len in films kreeg aan­ge­bo­den. In 1992 speel­de ze sa­men met on­der an­de­ren Tom Crui­se in A Few Good Men. Het jaar daar­op scoor­de ze nog een gro­te film­hit met het zeer con­tro­ver­si­ë­le In­de­cent Pro­po­sal. In de­ze film stelt een rij­ke za­ken­man (Ro­bert Red­ford) een echt­paar met fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men (Moo­re en Woody Har­rel­son) voor een di­lem­ma: hij geeft het paar een mil­joen dol­lar, als hij mag sla­pen met de vrouw. In 1987 trad ze in het hu­we­lijk met de la­ter suc­ces­vol­le ac­teur Bru­ce Wil­lis. In 1998 scheid­den Moo­re en Wil­lis in­for­meel en in 2000 volg­de de echt­schei­ding. Sa­men met Bru­ce Wil­lis heeft ze drie kin­de­ren: Ru­mer Glen Wil­lis (ge­bo­ren in 1988), Scout LaRue Wil­lis (ge­bo­ren in 1991) en Tal­lu­lah Bel­le Wil­lis (ge­bo­ren in 1994). (fo­to: wp.com) Le­o­nar­do Wil­helm DiCa­prio (Los An­ge­les, 11 no­vem­ber 1974) is een Ame­ri­kaan­se film­ac­teur en -pro­du­cent. Hij werd zes keer ge­no­mi­neerd voor een Os­car: voor zijn bij­rol in What’s Ea­ting Gil­bert Gra­pe en voor zijn hoofd­rol­len in The Avi­a­tor, Blood Dia­mond, The Wolf of Wall Street (even­eens als pro­du­cer) en The Re­ve­nant. In 2016 mocht DiCa­prio een Os­car in ont­vangst ne­men voor zijn hoofd­rol in The Re­ve­nant. Aan de zij­de van Ka­te Winslet ver­scheen hij in de big bud­get-film Ti­ta­nic (1997) van re­gis­seur Ja­mes Ca­me­ron. Zijn per­so­na­ge, even­als de film, werd een mon­ster­hit bij tie­ner­meis­jes. DiCa­prio zelf werd ge­lan­ceerd als tie­ner­idool, ter­wijl Ti­ta­nic zelf aan de haal ging met elf Os­cars. Naast zijn ac­teer­werk houdt DiCa­prio zich veel be­zig met het mi­li­eu. Zijn web­si­te is ge­wijd aan het mi­li­eu op we­reld­wijd ni­veau. Bo­ven­dien was hij pro­du­cer en ver­tel­ler van de do­cu­men­tai­re The 11th Hour. Op 28 ja­nu­a­ri 2016 werd hij in pri­vé-au­di­ën­tie ont­van­gen door paus Fran­cis­cus. (fo­to: just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.