Bo­maan­slag op Duits con­su­laat Af­gha­nis­tan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AF­GHA­NIS­TAN - Het do­den­tal na de bo­maan­slag in de Noord-Af­ghaan­se stad Ma­zar-i-Sha­rif is op­ge­lo­pen tot zes. Dat maak­te het lokale zie­ken­huis gis­ter­mor­gen be­kend. Meer dan 120 men­sen raak­ten ge­wond door de zelf­moord­aan­slag van don­der­dag­avond op het Duit­se con­su­laat.

Vol­gens een woord­voer­der van het Duit­se Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken ble­ven al­le Duit­sers op het con­su­laat on­ge­deerd. On­der de do­den is ook een da­der. Het is on­be­kend hoe­veel strij­ders be­trok­ken wa­ren bij de aan­val. De po­li­tie­chef van de stad laat we­ten een twee­de da­der te heb­ben ge­ar­res­teerd. De ex­tre­mis­ti­sche Ta­li­ban heb­ben de ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ge­ëist voor de aan­slag, die met een au­to met ex­plo­sie­ven werd ge­pleegd. “De da­der ram­de met zijn au­to te­gen een muur van het pand”, mel­den Duit­se me­dia. Vol­gens het Duit­se Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken wordt er in en rond het ter­rein van het con­su­laat ge­voch­ten. Af­ghaan­se en NAVO-mi­li­tai­ren zijn te hulp ge­scho­ten om per­so­neel te eva­cu­e­ren.

Duits­land heeft in het ka­der van de door de NAVO ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le troe­pen­macht in Af­gha­nis­tan bij­na dui­zend man in het land, de mees­ten in de pro­vin­cie Balkh, waar Ma­zar-i-Sha­rif de hoofd­stad van is. Met cir­ca 700.000 in­wo­ners is het de der­de stad van het land. De Ta­li­ban zou­den met de aan­slag wraak wil­len ne­men van­we­ge wes­ter­se lucht­aan­val­len op ge­bie­den van de Ta­li­ban in de aan­gren­zen­de pro­vin­cie Kun­duz. Bij een Ame­ri­kaan­se lucht­aan­val in Kun­duz wer­den een week ge­le­den der­tig bur­gers ge­dood en vie­len bij­na twin­tig ge­won­den.

(de Volks­krant)

De zelf­moord­aan­slag van don­der­dag­avond op het Duit­se con­su­laat. (RT.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.