62ste en 63ste ver­keers­do­de

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De vrou­we­lij­ke pe­ni­ten­ti­ai­re amb­te­naar (pa) Step­ha­ny Reu­mel (35) en de 20-ja­ri­ge An­trisha Man­galKa­si zijn in het week­end in twee af­zon­der­lij­ke ver­keers­on­ge­val­len om­ge­ko­men. Ze zijn de 62ste en 63ste ver­keers­do­de voor dit jaar. Vo­rig jaar wer­den 59 ver­keers­do­den ge­re­gi­streerd.

An­trisha Mangal-Ka­si reed gis­ter­och­tend sa­men met haar man over de Wayam­bo­weg. De be­stuur­der ver­loor ter hoog­te van km 22,5 de macht over het stuur en kwam te­gen een schut­ting aan. Mangal-Ka­si over­leed ter plaat­se, ter­wijl haar man met de am­bu­lan­ce moest wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Een be­wo­ner ver­telt aan de krant dat zij gis­te­ren wak­ker schrok door een har­de knal. In eer­ste in­stan­tie dacht zij dat er een schaap was aan­ge­re­den. Ze haast­te zich naar bui­ten en trof de wa­gen te­gen haar schut­ting aan. Ze zegt dat de jon­ge vrouw bui­ten de wa­gen lag, ter­wijl de man be­wus­te­loos in de au­to be­kneld was. Toen de po­li­tie aan­kwam, ver­tel­den de wets­die­na­ren haar dat de vrouw is over­le­den. “Ik maak­te mee hoe zij haar laat­ste adem uit­blies”, al­dus de vrouw. Ze heeft ver­no­men dat het echt­paar pas ge­trouwd was en van­uit Paramaribo rich­ting Sa­ram­ac­ca reed. Een deel van haar schut­ting heeft scha­de op­ge­lo­pen. De be­wo­ner woont elf jaar op het adres en maakt een der­ge­lijk do­de­lijk ver­keers­on­ge­val voor het eerst mee. “Het is een heel triest beeld dat ik heb ge­zien”, zegt de be­wo­ner. De po­li­tie heeft het li­chaam van de vrouw in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. Po­li­tie-in­spec­teur Hans Tan­ga­li be­ves­tigt dit. Vol­gens Tan­ga­li was de jon­ge vrouw met haar man ver­moe­de­lijk op weg naar haar moe­der om een ru­zie te be­slech­ten. De jon­ge vrouw was in slaap­jurk ge­kleed. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt dat de brand­weer door mid­del van een sprei­der en een schaar het lin­ker­por­tier heeft ver­wij­derd om de be­stuur­der uit het voer­tuig te krij­gen.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

An­trisha Mangal-Ka­si heeft gis­te­ren het le­ven ge­la­ten bij een ver­keers­on­ge­val aan de Wayam­bo­weg. De be­stuur­der ver­loor ter hoog­te van km 22,5 de macht over het stuur en kwam te­gen een schut­ting aan. De jon­ge vrouw over­leed ter plaat­se; haar man werd met de am­bu­lan­ce af­ge­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. (Ac­ti­on-fo­to: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.