DSB plaatst kri­ti­sche noot bij on­der­steu­nings­pro­gram­ma’s re­ge­ring

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Su­ri­naam­sche Bank (DSB) heeft kri­ti­sche kant­te­ke­nin­gen ge­plaatst bij de di­ver­se on­der­steu­nings­pro­gram­ma’s van de re­ge­ring. Vol­gens de di­rec­tie van de fi­nan­ci­ë­le in­stel­ling be­hel­zen de on­der­steu­nings­over­een­kom­sten voor­al fi­nan­cie­rin­gen die in de vorm van le­nin­gen (schuld­pa­pier) zul­len wor­den ver­strekt. Het ge­volg hier­van is dat de hui­di­ge en ook po­ten­ti­ë­le schuld­po­si­tie van ons land daar­door on­der gro­te­re druk ko­men te staan.

In het on­langs uit­ge­ge­ven half­jaar­ver­slag geeft de DSB aan, dat het wer­ken met ei­gen ver­mo­gen niet ge­sti­mu­leerd wordt. De bank on­der­streept dat fi­nan­cie­ring van groei door al­leen ge­bruik te ma­ken van le­nin­gen niet zon­der ge­vaar is. De DSB-di­rec­tie meent dat in­zet van ei­gen ver­mo­gen juist nu de bo­ven­toon zou moe­ten voe­ren. Bij een der­ge­lij­ke be­na­de­ring zou­den fis­ca­le en niet-fis­ca­le maat­re­ge­len moe­ten wor­den uit­ge­werkt, waar­door de ge­neigd­heid van on­der­ne­mers om ri­si­co­dra­gend ka­pi­taal in te zet­ten, zou toe­ne­men. De pri­va­te sec­tor zou op de­ze wij­ze, meer dan nu het ge­val is, een be­lang­rij­ke­re rol bij het her­stel van on­ze eco­no­mie kun­nen ver­vul­len.

Het half­jaar­ver­slag geeft ver­der aan dat in mei 2016 het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) een on­der­steu­nings­pak­ket voor Su­ri­na­me heeft goed­ge­keurd. De­ze over­een­komst be­helst voor­al maat­re­ge­len die met de fis­ca­le, bud­get­tai­re en mo­ne­tai­re as­pec­ten van on­ze eco­no­mie te ma­ken heb­ben. Zo moe­ten en­ke­le for­se ob­ject­sub­si­dies wor­den te­rug­ge­bracht en de over­heid moet in­kom­sten­ver­ho­gen­de maat­re­ge­len door­voe­ren. Naast het on­der­steu­nings­pak­ket van het IMF zul­len mul­ti­la­te­ra­le in­stel­lin­gen zo­als de We­reld­bank en de In­ter-Ame­ri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank (IDB) fond­sen be­schik­baar stel­len om in­ves­te­rings­pro­jec­ten te fi­nan­cie­ren.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.