Me­ri­ba wil on­der­zoek naar te­le­foon­uit­draai

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ro­ma­no Me­ri­ba ver­klaar­de vrij­dag in de rechts­zaal dat hij twij­fels heeft over het on­der­zoek dat door de po­li­tie is ver­richt met zijn te­le­foon­uit­draai. Hij vindt dat er is ge­sjoe­meld met de ana­ly­ses van de uit­draai, die door een agent zijn op­ge­maakt, en wil graag dat de rech­ter dit nog­maals goed be­kijkt. Rech­ter Chat­ter­pal vindt het be­lang­rijk om de te­le­foon­uit­draai van de num­mers van Me­ri­ba na te gaan en wil daar­om dat er nog een on­der­zoek komt. Me­ri­ba zegt dat hij de te­le­foon­uit­draai is na­ge­gaan en hij merkt dat daar­in voor­komt dat hij naar Mel­vin Tob, die bij de be­ro­ving is dood­ge­scho­ten, had ge­beld, maar dat is niet te zien in de uit­draai van Tob. Hij vindt dat dit niet mo­ge­lijk kan zijn. Twee men­sen heb­ben el­kaar te­le­fo­nisch ge­spro­ken en in hun te­le­foon­uit­draai moet dat te­rug te vin­den zijn, maar niet slechts in een van hen. Ook ver­telt hij acht te­le­foons te heb­ben. Daar­naast had hij een te­le­foon van Tob ge­leend toen hij geen bel­te­goed had. Met de te­le­foon van Tob had hij vóór 9 no­vem­ber 2015 ver­schil­len­de per­so­nen ge­beld. Op 9 no­vem­ber ge­bruik­te hij zijn ei­gen te­le­foons. Uit de te­le­foon­uit­draai blijkt dat er op die dag met de te­le­foon waar­van Me­ri­ba be­weert dat die van Tob was, kort voor en na de be­ro­ving ge­beld is naar Tob en Strui­ken. Vol­gens Me­ri­ba heeft hij de man­nen niet ge­beld. Hij zegt dat het ook wel voor­komt, dat zon­der dat hij iets doet, zijn te­le­foon naar een an­der te­le­foon­num­mer belt. Dat is hem eer­der over­ko­men. Hij zegt dat hij zijn te­le­foon in de tas zet, maar die belt zelf. Hij be­weert ook dat hij nim­mer heeft ge­beld naar de ver­dach­te Er­rol S, zo­als de uit­draai aan­geeft. Vol­gens hem kwam Tob va­ker bij hem, waar­door het kan zijn dat Tob met het toe­stel naar Er­rol S heeft ge­beld. Me­ri­ba ver­moedt dat men hem wil­de af­ma­ken. Vol­gens hem was er bij de po­li­tie ver­moe­de­lijk voor­ken­nis over de be­ro­ving. Hij zegt dat men hem in de zaak wil­de sleu­ren. Hij geeft aan dat de po­li­tie hem na de be­ro­ving thuis bij ene Franklin Z was gaan zoe­ken. Me­ri­ba merkt op dat de mel­ding van de be­ro­ving niet is bin­nen­ge­ko­men bij de Cen­tra­le Meld­ka­mer van de po­li­tie, maar bij het Ar­res­ta­tie Team, wat ook vraag­te­kens op­roept bij hem en doet ver­moe­den dat men hem wil­de ver­moor­den. De zaak wordt ver­der be­han­deld op 16 de­cem­ber. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.