AZP ont­vangt do­na­ties

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Van­we­ge de pre­cai­re si­tu­a­tie waar­in het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP) nu ver­keert, heeft de in­stel­ling de af­ge­lo­pen twee maan­den do­na­ties in ver­schil­len­de vor­men in ont­vangst ge­no­men. De do­na­ties ko­men van ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties en par­ti­cu­lie­ren. En­ke­le van de­ze goe­de­ren wa­ren per­soon­lij­ke me­di­ca­men­ten, schoon­maak­mid­de­len en me­di­sche ver­bruiks­ar­ti­ke­len. Dit staat in een pers­be­richt van het AZP.

De Shri Shi­va Man­dir heeft to­wels, hand­zeep en schoon­maak­mid­de­len ge­schon­ken aan de In­ten­si­ve Ca­re Unit van het zie­ken­huis. Ver­der heeft Con­so­li­da­ted In­du­stries Cor­po­ra­ti­ons NV een gro­te hoe­veel­heid aan schoon­maak­mid­de­len ter waar­de van SRD 53.000 ge­schon­ken. Van Stich­ting Su­ri­na­me Sa­men Sterk heeft AZP me­di­sche ver­bruiks­ar­ti­ke­len ter waar­de van SRD 10.000 in ont­vangst mo­gen ne­men. Er is hier­bij sa­men­ge­werkt met NV 82 Tra­ding. I-Fron­tier heeft een geld­be­drag ge­do­neerd en van Saf­tra­de zijn er me­di­sche ver­bruiks­ar­ti­ke­len met een waar­de van SRD 7300 ont­van­gen. Ker­sten He­al­th­ca­re heeft in­su­li­ne­spui­ten ge­do­neerd en het Cour­ty­ard Mar­ri­ot Ho­tel schonk lin­nen­goed dat vol­gens het be­richt zeer goed te ge­brui­ken is in het bed­den­huis en op de In­ten­si­ve Ca­re. Stich­ting Lief­de Over­wint heeft ook me­di­sche ver­bruiks­ar­ti­ke­len ge­schon­ken. Van NV Dam, ILM Foun­da­ti­on en an­de­re trou­we par­ti­cu­lie­re do­na­teurs heeft AZP ook do­na­ties in ont­vangst mo­gen ne­men. “Na­mens de ge­he­le Su­ri­naam­se ge­meen­schap Gran Tan­gi”, staat in het be­richt. Het gaat nog steeds om een ge­zond­heids­in­stel­ling waar­bij de ge­zond­heid van de pa­ti­ënt pri­o­ri­teit is. Het AZP heeft be­slo­ten om de do­na­ties ge­struc­tu­reerd te la­ten lo­pen. De zie­ken­in­stel­ling geeft aan dat bij ma­te­ri­ë­le do­na­ties de aard van het pro­duct zo­als merk, mo­del, land van her­komst, ver­val­da­tum, aan­tal, ge­schat­te waar­de en de ver­pak­king erg be­lang­rijk zijn. De fi­nan­ci­ë­le do­na­ties kun­nen vol­gens het be­richt wor­den ge­stort bij de Fi­na­bank on­der ‘Vrien­den van AZP’ op de re­ke­ning­num­mers (SRD) 19.45. 534, (USD) 19.45.542 (eu­ro) 19.45.559.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.