Twee cri­mi­ne­len kort na over­val ge­ar­res­teerd

Times of Suriname - - BINNENLAND - Dit voer­tuig is door ro­vers ge­bruikt bij een over­val aan de Pij­nen­burgstraat. Tij­dens de vlucht ging hun wa­gen over de kop aan de Ka­sa­ba­ho­lo­weg. Ge­tui­gen za­gen vier man­nen die te voet naar ver­schil­len­de rich­tin­gen vlucht­ten. (Ac­ti­on­fo­to: Rad­joe Toef­a­nie)

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag twee ro­vers ge­ar­res­teerd. Ze wis­ten hen na een zoek­tocht op te spo­ren en aan te hou­den. Bij RBT­Paramaribo en de po­li­tie van Uit­vlugt kwam de mel­ding bin­nen dat vier cri­mi­ne­len een be­ro­ving had­den ge­pleegd in een wo­ning aan de Pij­nen­burgstraat. De da­ders wa­ren ge­wa­pend met een hou­wer en een vuist­vuur­wa­pen; ze wa­ren ge­mas­kerd. Ze maak­ten twee mo­bie­le te­le­foons en een con­tact­sleu­tel van de be­na­deel­de buit. Ze wa­ren op zoek naar geld. De da­ders dron­gen via een ven­ster het huis bin­nen en over­rom­pel­den het slacht­of­fer. Op dat mo­ment wa­ren po­li­tie­man­nen van Uit­vlugt aan het sur­veil­le­ren. Toen ze de mel­ding ont­vin­gen, re­den ze naar de lo­ca­tie. Ter hoog­te van de Ki­bri­mi­straat merk­ten de po­li­tie­agen­ten op dat een wa­gen op hen wil­de in­rij­den. Ze wis­ten te voor­ko­men dat de da­ders een aan­rij­ding met de po­li­tie­wa­gen ver­oor­zaak­ten. De po­li­tie zou toen ook waar­schu­wings­scho­ten heb­ben ge­lost om de man­nen tot stop­pen te dwin­gen, maar de ro­vers ga­ven daar geen ge­hoor aan. Kort daar­na trof de po­li­tie de wa­gen van de da­ders op zijn kop aan de Ka­sa­ba­ho­lo­weg aan. Vol­gens om­stan­ders zou­den vier man­nen uit de au­to zijn ge­stapt en ver­schil­len­de rich­tin­gen zijn op­ge­gaan. De wets­die­na­ren stel­den een on­der­zoek in. RBT­Paramaribo kam­de de om­ge­ving uit en trof een blau­we wa­gen aan de Lan­ga­ta­bi­ki­straat aan. De ge­spe­ci­a­li­seer­de een­heid reed de­ze au­to klem en twee man­nen, PS en SG, wer­den aan­ge­hou­den. In de wa­gen is een hoe­veel­heid tie­wraps aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Bei­de aan­ge­hou­den man­nen ont­ken­nen dat de blau­we au­to met tie­wraps van hen is. De man­nen vol­doen ech­ter aan de be­schrij­ving die het slacht­of­fer, dat op het hoofd is ge­sla­gen met een vuist­vuur­wa­pen, heeft door­ge­ge­ven. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.