Le­ger des Heils ker­spot­ten­ac­tie ook in Nic­ke­rie ge­start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De kerst­pot­ten­ac­tie van het Le­ger des Heils (LdH) is za­ter­dag ook van start ge­gaan in Nic­ke­rie. Dit ge­beur­de zo­als jaar­lijks het ge­val is op het voor­ter­rein van de Open­ba­re Markt. Even­als in Paramaribo waar de ac­tie op 5 no­vem­ber ge­lan­ceerd is, heeft ook in het rijst­dis­trict de DSB Bank de eer­ste bij­dra­ge ge­daan in de kerst­pot. Bran­ch­ma­na­ger Ma­hin­der­persad Ka­li­persad ver­richt­te de­ze han­de­ling.

De re­gio­com­man­dant van het Le­ger des Heils in Su­ri­na­me, Vi­le­ce Tho­mas, zei bij de start van de geld­in­za­me­lings­ac­tie waar­van de op­brengst be­stemd is voor het sa­men­stel­len van voed­sel­pak­ket­ten voor be­hoef­ti­gen in de sa­men­le­ving, dat het stre­ven is om SRD 50.000 in te za­me­len in Nic­ke­rie. Met dit be­drag wil het LdH ten­min­ste 600 per­so­nen in het dis­trict te­ge­moet­ko­men met een pak­ket voor de kerst­da­gen. Tho­mas vraagt ie­der­een te par­ti­ci­pe­ren en zo­veel mo­ge­lijk te ge­ven wat zij kun­nen mis­sen, zo­dat een­ie­der die het no­dig heeft ge­ze­gend kan wor­den met een pak­ket. Hij zegt er­van uit te gaan dat ie­der­een het mo­men­teel moei­lijk heeft in het land, maar heeft er ge­loof in dat met de Nic­ke­ri­aan­se ge­meen­schap het haal­baar is om het doel waar­naar ge­streefd wordt, te be­rei­ken. Na een ge­bed en het af­sme­ken van de ze­gen van de Heer voor een goed ver­loop van de ac­tie en het zin­gen van en­ke­le kerst­lied­jes, werd de eer­ste do­na­tie in de kerst­pot ge­daan. Daar­na de­den ook an­de­ren uit de ge­meen­schap die zich op de markt be­von­den, hun bij­dra­ge in de kerst­pot. De kerst­pot­ten­ac­tie duurt tot 24 de­cem­ber. In Nic­ke­rie zul­len ze op twee lo­ca­ties te vin­den zijn: voor de Open­ba­re Markt en op de stoep van DSB Bank Nic­ke­rie. AL

Na­dat het of­fi­ci­ë­le start­sein was ge­ge­ven voor de kerst­pot­ten­ac­tie, de­den di­ver­se men­sen hun bij­dra­ge in de kerst­pot van het Le­ger des Heils voor de markt in Nic­ke­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.