Aan­vang re­gu­lier over­leg BIZA

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) heeft on­langs een aan­vang ge­maakt met het re­gu­lie­re over­leg voor hoof­den van de af­de­ling Per­so­neels­za­ken (PZ) van al­le mi­nis­te­ries. Dit staat in een pers­be­richt van de Com­mu­ni­ca­tie Unit van BIZA. De be­doe­ling van dit over­leg is dat knel­pun­ten die in de prak­tijk wor­den er­va­ren, met el­kaar wor­den be­spro­ken en dat er dui­de­lij­ke werk­af­spra­ken wor­den ge­maakt. BIZA geeft aan dat het af­han­de­len van stuk­ken van amb­te­na­ren hier­door snel­ler en vlot­ter kan ver­lo­pen. In­der­persad Ba­boe­ram, waar­ne­mend on­der­di­rec­teur Per­so­neels­be­leid van dit mi­nis­te­rie, geeft in het be­richt aan dat er niet vol­gens de aan­ge­ge­ven for­mat wordt ge­werkt. Hij zegt dat be­paal­de za­ken hier­door niet vlot ver­lo­pen. Vol­gens hem moet er ge­werkt wor­den aan uni­for­mi­teit, zo­dat za­ken snel­ler en ef­fi­ci­ën­ter kun­nen wor­den af­ge­han­deld. “En­ke­le knel­pun­ten waar­aan er ge­werkt moet wor­den, zijn de be­vor­de­rings­voor­stel­len en het up­da­ten van het lands­die­na­ren­be­stand”, al­dus het pers­be­richt. De werk­be­spre­kin­gen met de PZ-hoof­den van al­le mi­nis­te­ries von­den reeds re­gu­lier plaats. Ech­ter wer­den de­ze vol­gens BIZA in 2014 stop­ge­zet in het ka­der van de voor­be­rei­din­gen naar de ver­kie­zin­gen van 2015 toe. “Af­han­ke­lijk van de be­hoef­te zal er be­paald wor­den wat de fre­quen­tie van de over­leg­mo­men­ten zal zijn”, al­dus Ba­boe­ram. Niet al­leen PZ-hoof­den wa­ren aan­we­zig, maar ook de on­der­di­rec­teu­ren Ad­mi­ni­stra­tie­ve Dien­sten, be­leids­ad­vi­seurs en af­de­lings­hoof­den die in hun da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den te ma­ken heb­ben met het af­han­de­len van amb­te­na­ren­stuk­ken. Daar­toe be­ho­ren on­der meer de af­de­ling Cen­tra­le Per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie. De­ze af­de­ling res­sor­teert on­der BIZA en is be­last met het bij­hou­den en af­han­de­len van de per­soons­ge­ge­vens van al­le amb­te­na­ren. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.