Voor­kom oog­pro­ble­men als ge­volg van dia­be­tes

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND - (Evi­den­ce of pa­tient self-tes­ting at cli­nic re­view: as­so­ci­a­ti­on with gly­cae­mic con­trol, ver­richt door Mar­tin B Why­te, Chris A Manu, Da­vid Hopkins & Step­hen Tho­mas in de Uni­ted King­dom)

Dia­be­tes kan ern­sti­ge ge­vol­gen heb­ben: door de ho­ge bloed­sui­kers ra­ken na eni­ge tijd de bloed­va­ten en ze­nu­wen be­scha­digd. Bij veel dia­be­ten treedt er be­scha­di­ging op aan de bloed­va­ten van de ogen. Het ge­volg is dat zij slech­ter zien. Hoe lan­ger je dia­be­tes hebt, hoe gro­ter de kans op oog­pro­ble­men. Wie twin­tig jaar met dia­be­tes ty­pe 2 rond­loopt, heeft 85% kans op oog­pro­ble­men. En men­sen met dia­be­tes ty­pe 1 lo­pen zelfs voor 95% ri­si­co op oog­be­scha­di­gin­gen.

Met een mooi woord noe­men we oog­pro­ble­men als ge­volg van dia­be­tes: dia­be­ti­sche re­ti­no­pa­thie. In Eu­ro­pa blijkt dia­be­tes de be­lang­rijk­ste ver­oor­za­ker van blind­heid te zijn. Oog­pro­ble­men als ge­volg van dia­be­tes ken­mer­ken zich door: niet scherp zien, dub­bel­zien, wa­zig of troe­bel zien, oog­ont­ste­kin­gen en pijn aan de ogen.

Uit ge­ge­vens van de We­reld Ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) is ge­ble­ken dat het aan­tal per­so­nen met dia­be­tes in het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um dui­de­lijk is toe­ge­no­men. Op dit mo­ment heb­ben ruim 422 mil­joen vol­was­se­nen dia­be­tes. Dat is een op elf per­so­nen. Dia­be­tes kan bij com­pli­ca­ties lei­den tot on­der an­de­re nier­f­a­len, am­pu­ta­ties en blind­heid. Vol­gens de WHO weet de helft van de dia­be­te­spa­ti­ën­ten niet dat zij de­ze aan­doe­ning heeft. Dat geldt ook voor Su­ri­na­me. Uit het ge­zond­heids­on­der­zoek: Lan­ga wan anu gi wan moro go­sontu Sra­nan blijkt dat on­ge­veer 75.000 per­so­nen in Su­ri­na­me dia­be­tes heb­ben. Dia­be­tes komt voor­al on­der Hin­do­s­ta­nen (18,8%) en Ja­va­nen (15,5%) veel voor.

Ook in Su­ri­na­me wordt in toe­ne­men­de ma­te aan­dacht ge­vraagd voor de ern­sti­ge ge­vol­gen die dia­be­tes met zich kan mee­bren­gen. Di­ver­se or­ga­ni­sa­ties ont­plooi­en ac­ti­vi­tei­ten in het ka­der van de jaar­lijk­se her­den­king van We­reld Dia­be­tes­dag op 14 no­vem­ber. Dan wordt we­reld­wijd ex­tra aan­dacht ge­vraagd voor de­ze aan­doe­ning en de ern­sti­ge com­pli­ca­ties die het met zich mee­brengt, in­dien geen juis­te maat­re­ge­len wor­den ge­trof­fen. Het the­ma dit jaar is: ‘Ey­es on Dia­be­tes’, waar­mee het ac­cent wordt ge­legd op: Het be­lang van scree­ning op ty­pe 2 dia­be­tes, om daar­mee het ri­si­co van com­pli­ca­ties zo­als slecht zien en blind­heid te ver­min­de­ren.

Het feit dat scree­ning een es­sen­ti­eel on­der­deel vormt van al­le vor­men van dia­be­tes.

Vroe­ge op­spo­ring, be­han­de­ling en zelf­zorg van dia­be­tes heeft be­lang­rij­ke voor­de­len. Im­mers kun­nen bij een vroe­ge ont­dek­king heel veel na­re com­pli­ca­ties wor­den voor­ko­men en de scha­de kan in het li­chaam wor­den be­perkt. Net als de In­ter­na­ti­o­nal Dia­be­tes Foun­da­ti­on, heeft de WHO scree­ning ge­de­fi­ni­eerd als “het pro­ces van het iden­ti­fi­ce­ren van de per­so­nen, die een hoog ri­si­co lo­pen op een be­paal­de aan­doe­ning, om zo­doen­de ver­der on­der­zoek te recht­vaar­di­gen of di­rect ac­tie te on­der­ne­men.”

Het me­ten van de bloed­sui­ker dient een vast on­der­deel te zijn van de dia­be­tes­zorg. Bij een be­zoek aan de arts wordt de bloed­sui­ker door­gaans wel ge­me­ten, maar het re­gel­ma­tig thuis con­tro­le­ren van de bloed­sui­ker blijft erg be­lang­rijk om de bloed­sui­kers te kun­nen ma­na­gen. Zo is uit on­der­zoek

ge­ble­ken, dat dia­be­ten die hun bloed­glu­co­se­ge­hal­te zelf mo­ni­to­ren en hun me­tin­gen bij­hou­den, een be­te­re bloed­glu­co­se­re­la­tie heb­ben dan de­ge­nen die niet aan zelf­mo­ni­to­ring doen.

Het mo­ni­to­ren van de bloed­sui­kers thuis biedt ve­le voor­de­len. Door zelf­mo­ni­to­ring krij­gen dia­be­ten be­ter in­zicht in de ef­fec­ten die voed­sel, sport, be­we­ging en stress op de bloed­glu­co­se­waar­den kun­nen heb­ben. Dit is es­sen­ti­eel voor een goed ma­na­ge­ment van de ziek­te en het voor­ko­men van com­pli­ca­ties. Zelf­mo­ni­to­ring le­vert vi­ta­le in­for­ma­tie tus­sen twee be­zoe­ken aan de arts. Het nauw­keu­rig in de ga­ten hou­den van ver­an­de­rin­gen in de bloed­glu­co­se­waar­den helpt om de juis­te be­slis­sin­gen te ne­men over de be­staan­de be­han­de­lings­stra­te­gie, zo­als het aan­pas­sen van de do­se­rin­gen of het ver­an­de­ren van me­di­ca­tie.

Mar­tin B Why­te, Chris A Manu, Da­vid Hopkins & Step­hen Tho­mas, Evi­den­ce of pa­tient self-tes­ting at cli­nic re­view: as­so­ci­a­ti­on with gly­cae­mic con­trol, Uni­ted King­dom, Bri­tish Jour­nal of Dia­be­tes & Vas­cu­lar Di­sea­ses WHO, Scree­ning for Ty­pe 2 Dia­be­tes, Re­port of a World He­alth Or­ga­ni­za­ti­on and In­ter­na­ti­o­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­ti­on mee­ting, World He­alth Or­ga­ni­za­ti­on, De­part­ment of Non­com­mu­ni­ca­ble Di­sea­se Ma­na­ge­ment, Ge­ne­va Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Lan­ga wan anu gi wan moro go­sontu Sra­nan (STEPS) htt­ps://www.dia­be­tes­fonds.nl/ over-dia­be­tes/com­pli­ca­ties­van-dia­be­tes/ogen htt­ps://www.idf.org/wdd-in­dex/about.ht­ml

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.