Am­ster­dam wil met ho­ge to­rens ‘Van­cou­ver aan het IJ’ wor­den

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - De ge­meen­te Am­ster­dam bouwt aan het IJ ver­der de lucht in. In de nieuw aan te leg­gen Sluis­buurt wil het stads­be­stuur 28 ho­ge woon­ge­bou­wen neer­zet­ten. Daar­on­der zes wol­ken­krab­bers die tot 143 me­ter rei­ken, even hoog als de Rem­brandt­to­ren, het hui­di­ge top­je van de stad. Naast de zes hoog­ste to­rens die de sky­li­ne van de stad zul­len be­pa­len, staan in het plan van het stads­be­stuur nog 22 ge­bou­wen in de plan­ning met een hoog­te tus­sen de 30 en 80 me­ter. Het wes­te­lij­ke deel van het Zee­bur­ger­ei­land - een stuk braak­lig­gen­de grond naast de Oran­je­s­lui­zen die IJ en Mar­ker­meer schei­den - moet zo plaats bie­den aan 5.500 nieu­we wo­nin­gen. Door de be­vol­kings­groei, elf­dui­zend ex­tra Am­ster­dam­mers per jaar, is er in de stad gro­te be­hoef­te aan meer hui­zen. Tot 2025 gaat de ge­meen­te er vijf­tig­dui­zend bij bou­wen. En waar­schijn­lijk nog meer. Al die hui­zen moe­ten voor­al bin­nen de hui­di­ge stads­gren­zen ver­rij­zen. Daar­bui­ten is am­per bouw­land en de ge­meen­te wil het groe­ne pol­der­ge­bied bo­ven Am­ster­dam Noord niet be­bou­wen.

Het stads­be­stuur kiest ook voor hoog­bouw, om­dat uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek blijkt dat ste­den waar men­sen dicht op el­kaar wo­nen eco­no­misch zeer suc­ces­vol zijn. Het be­te­kent ook dat men­sen min­der gro­te af­stan­den af­leg­gen. Com­pac­te ste­den zijn dus duur­za­me ste­den, is de heer­sen­de vi­sie op het stad­huis.

De ge­meen­te heeft geen ‘Man­hat­tan aan het IJ’ op het oog. Het com­pac­te, ras­ter­vor­mi­ge stads­plan van Man­hat­tan, met ho­ge ge­bou­wen die van­af het nau­we trot­toir de lucht in ste­ken, past niet bij de ‘men­se­lij­ke maat’ die de Am­ster­dam­se ste­den­bouw ken­merkt.

Het stads­be­stuur kijkt lie­ver naar Chi­ca­go, Van­cou­ver of Tor­on­to. Dat zijn snel­groei­en­de ste­den die net als Am­ster­dam aan het wa­ter lig­gen. Een Am­ster­dam­se de­le­ga­tie maak­te een stu­die­reis naar die ste­den.

“De to­rens zijn daar een beet­je naar ach­ter ge­plaatst ter­wijl je aan de straat ‘plin­ten’ hebt van drie ver­die­pin­gen hoog”, zegt di­rec­teur Ruim­te en Duur­zaam­heid Ester Agri­co­la. “In die plin­ten zit­ten be­drij­ven, scho­len en win­kels en de stra­ten zijn breed, waar­door je meer het ge­voel hebt van ge­bor­gen­heid. De stra­ten voe­len daar­om heel Eu­ro­pees aan.” (de Volks­krant/fo­to: pers­groep. net)

Ar­tist’s im­pres­si­on van een deel van de Am­ster­dam­se Sluis­buurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.