Bu­ma ageert te­gen VVD-ver­kie­zings­pro­gram­ma tij­dens CDA-con­gres

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - CDA-lei­der Sy­brand Bu­ma haalt hard uit naar de VVD. Die par­tij wil de cao-af­spra­ken be­per­ken. Vol­gens Bu­ma is dat ‘on­ne­der­lands hard­voch­tig’ en leidt het tot ‘sa­la­ris­sen die voor een Ne­der­lands ge­zin ar­moe­de be­te­ke­nen’. Bu­ma sprak za­ter­dag op het CDA-con­gres in Veg­hel. Daar werd de kan­di­da­ten­lijst voor de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen vast­ge­steld. Het con­gres bracht geen wij­zi­ging aan in de voor­ge­stel­de lijst.

Bu­ma ageert te­gen het con­cept­ver­kie­zings­pro­gram­ma van de VVD. Daar­in staat dat de VVD cao’s niet meer aan al­le be­drij­ven in een be­drijfs­tak zo­als de bouw, het weg­trans­port of de me­taal­in­du­strie wil op­leg­gen. De af­spra­ken gel­den dan al­leen in be­drij­ven die bij de werk­ge­vers­ver­e­ni­ging zijn aan­ge­slo­ten.

Vol­gens Bu­ma leidt dat tot ‘een ra­ce to the bottom op de ar­beids­voor­waar­den’. Be­drij­ven die niet bij de werk­ge­vers­club zijn aan­ge­slo­ten die de cao af­sloot, hoe­ven zich im­mers niet aan de cao te hou­den. Die be­drij­ven kun­nen la­ge­re lo­nen be­ta­len en min­der goe­de so­ci­a­le re­ge­lin­gen. “Sa­la­ris­sen”, be­toogt Bu­ma, “die voor een Ne­der­lands ge­zin ar­moe­de be­te­ke­nen. Die al­leen voor een Pool of een Bul­gaar nog aan­trek­ke­lijk zijn. Ter­wijl het on­der­tus­sen al zo ge­mak­ke­lijk is om werk­ne­mers uit Oost-Eu­ro­pa te ha­len.”

Nu, zo waar­schuwt Bu­ma, kan er nog wor­den op­ge­tre­den te­gen be­drij­ven die hun men­sen on­der­be­ta­len of slecht ver­ze­ke­ren. “Dan niet meer.” Bu­ma legt een ver­band met de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. ‘Ze­ker­he­den ver­dwij­nen door glo­ba­li­se­ring. En de sa­men­le­ving staat on­der druk door de in­di­vi­du­a­li­se­ring. Het is het ver­keer­de li­be­ra­le idee, dat we er al­le­maal be­ter van wor­den, als ie­der­een maar het bes­te voor zich­zelf kiest.’

“De Ame­ri­kaan­se kie­zer”, ana­ly­seert Bu­ma, “voelt dat de po­li­tiek er niet meer voor hen is. Po­li­ti­ci pra­ten over hen, maar niet met hen. Ze spre­ken, maar luis­te­ren niet. Ge­ven ant­woor­den op vra­gen die niet ge­steld zijn.” Kie­zers heb­ben vol­gens hem het ge­voel in een trein te zit­ten die de ver­keer­de kant uit rijdt. “Je kunt er niet uit. En dus trekt men aan de nood­rem.” Dat ver­klaart vol­gens hem ook de Brexit en de uit­slag van het Oe­kra­ï­ne-re­fe­ren­dum. Op­nieuw stelt Bu­ma dat die uit­slag ge­res­pec­teerd moet wor­den. “Of je kiest voor de ver­te­gen­woor­di­gen­de de­mo­cra­tie. Dat is wat het CDA voor­staat. Of er is in­spraak via een re­fe­ren­dum. En dat is ge­beurd. Maar dan moet je dat ook fair doen, en als de uit­slag te­gen­valt, je ver­lies ne­men. Doe je dat niet, dan oogst je nog meer ver­lies van ver­trou­wen in de po­li­tiek, en nog meer cy­nis­me te­gen­over Den Haag en Brus­sel.”

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.