Ne­der­land le­vert Rwan­de­zen uit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - On­danks de wens van een meer­der­heid van de Twee­de Ka­mer wer­den za­ter­dag twee Rwan­de­zen met Rwan­de­se vei­lig­heids­agen­ten op het vlieg­tuig ge­zet naar Ki­ga­li. Af­ge­lo­pen don­der­dag wa­ren aan­vul­len­de Ka­mer­vra­gen ge­steld met daar­in de op­roep om de uit­le­ve­ring uit te stel­len.

Tot op het laat­ste mo­ment is ge­pro­beerd mi­nis­ter van der Steur op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen, maar hij heeft de wens van een meer­der­heid van de Twee­de Ka­mer ge­ne­geerd. De uit­ge­le­ver­de per­so­nen, Jean Clau­de Iy­a­mure­mye (40, uit Voor­burg) en Jean Bap­tis­te Mu­gim­ba (57, uit Leus­den), woon­den al ja­ren in Ne­der­land en wor­den ver­dacht van (in­di­rec­te) be­trok­ken­heid bij de ge­no­ci­de in Rwan­da. De vraag was nooit of ze voor die aan­klacht be­recht moesten wor­den, maar waar.

De Rwan­de­se au­to­ri­tei­ten ver­den­ken Iy­a­mure­mye er­van als lei­der van een zo­ge­he­ten ‘in­tera­ham­we mi­li­tie’ te heb­ben mee­ge­daan aan aan­val­len op Tut­si’s tij­dens de ge­no­ci­de in Rwan­da in 1994. De Tut­si’s wer­den op­ge­jaagd, uit hun hui­zen ge­haald en weg­ge­voerd naar plek­ken, waar zij ver­vol­gens mas­saal wer­den ge­dood, of le­vend be­gra­ven. Ach­ter­ge­la­ten wo­nin­gen wer­den in brand ge­sto­ken. Rwan­da heeft in 2013 om zijn uit­le­ve­ring ge­vraagd.

Een jaar daar­voor vroeg het Afri­kaan­se land ook om uit­le­ve­ring van M Als po­li­tiek lei­der van een ex­tre­mis­ti­sche Hu­tu-par­tij zou M be­trok­ken zijn ge­weest bij het op­stel­len van do­den­lijs­ten, de ver­strek­king van wa­pens en aan­val­len op Tut­si’s in 1994, in de om­ge­ving van Ki­ga­li. M kwam in 1999 naar Ne­der­land, waar hij zich voeg­de bij zijn ge­zin. In 2007 kreeg hij een re­gu­lie­re ver­blijfs­ver­gun­ning, die in ju­ni 2013 weer is in­ge­trok­ken om­dat de IND be­trok­ken­heid ver­moed­de bij de slacht­par­tij­en in Rwan­da. In ja­nu­a­ri 2014 is hij aan­ge­hou­den.

De pro­ce­du­re heeft lang ge­duurd en on­der meer de mi­nis­ter, de recht­bank, het ge­rechts­hof en de Ho­ge Raad kwa­men er aan te pas. Bei­de man­nen heb­ben zich ver­zet te­gen uit­le­ve­ring, om­dat ze vre­zen voor een on­eer­lijk pro­ces en een on­men­se­lij­ke be­han­de­ling. In 1994 heb­ben zich in Rwan­da ex­tre­me ge­weld­da­dig­he­den voor­ge­daan, waar­bij on­ge­veer 500.000 tot 1 mil­joen Tut­si’s en ge­ma­tig­de Hu­tu’s wer­den ver­moord.

Of­fi­cier van jus­ti­tie Mar­tin Wit­te­veen, die een jaar als des­kun­di­ge de wer­king van het Rwan­de­se rechts­sys­teem van bin­nen­uit kon ob­ser­ve­ren, is heel uit­ge­spro­ken over de­ze zaak. Van een eer­lij­ke be­rech­ting in Rwan­da kan vog­lens hem geen spra­ke zijn. Wit­te­veen zei dat af­ge­lo­pen don­der­dag ook nog in een ge­sprek met le­den van de Twee­de Ka­mer. Wit­te­veen stel­de dat de mi­nis­ter een on­vol­le­dig beeld heeft van de si­tu­a­tie in Rwan­da, dat hij al­leen af­gaat op de fa­ca­de van het re­gime van Ka­g­ame, maar niet kijkt naar de wer­ke­lijk­heid.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.