Samsom be­looft vrou­we­lij­ke me­de-lei­der Par­tij van de Ar­beid

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Als Die­de­rik Samsom PvdAlei­der blijft en met zijn par­tij daar­na mee­doet in de vol­gen­de re­ge­rings­co­a­li­tie, schuift hij een vrouw naar vo­ren als frac­tie­voor­zit­ter of vi­ce-pre­mier. Dit be­loof­de hij gis­te­ren op een bij­een­komst van het net­werk Vrou­wen in de PvdA. Daar­mee hoopt hij de cul­tuur in de par­tij te ver­an­de­ren, zo­dat de PvdA uit­ein­de­lijk ook de eer­ste vrou­we­lij­ke pre­mier kan le­ve­ren.

Wie zijn kan­di­daat is, wil hij nog niet zeg­gen. In de PvdA wordt Li­li­an­ne Plou­men, oud­par­tij­voor­zit­ter en nu mi­nis­ter, ge­tipt als num­mer 2. De an­de­re vrou­we­lij­ke PvdA­mi­nis­ter, Jet Bus­se­ma­ker, wil niet op de lijst die vol­gen­de maand open­baar wordt. De PvdA heeft al de­cen­nia­lang een vrouw tra­di­tie­ge­trouw op de twee­de plek van de kan­di­da­ten­lijst. Maar Samsom er­kent dat die vrou­wen in de prak­tijk meest­al als­nog wer­den ge­pas­seerd als het om het ver­de­len van de top­po­si­ties ging. In zijn strijd om het lijst­trek­ker­schap met Lo­de­wijk As­scher, lan­ceert Samsom daar­om het ‘ac­tie­plan Me­vrouw de Pre­mier’. In een in­ge­zon­den stuk op volks­krant.nl licht hij toe: “Als het aan mij ligt is de vrouw op num­mer 2 op de lijst, ook deel van het lei­den­de duo van de par­tij. Bij re­ge­rings­deel­na­me dus of­wel frac­tie­voor­zit­ter of­wel vi­ce­pre­mier.” Als de PvdA de groot­ste par­tij wordt, wil Samsom zelf pre­mier wor­den.

An­ders blijft hij als frac­tie­voor­zit­ter in de Ka­mer en is er dus ruim­te voor een PvdA­vrouw in de top van het ka­bi­net.

De ach­ter­blij­ven­de rol van vrou­wen in de Ne­der­land­se po­li­tiek is een snel groei­end the­ma, nu Duits­land en GrootB­rit­tan­nië vrou­we­lij­ke lei­ders heb­ben en Hil­la­ry Clin­ton in de VS mee­deed om het pre­si­dent­schap. Hier heb­ben al­leen de Par­tij voor de Die­ren en de Pi­ra­ten­par­tij vrou­we­lij­ke lijst­trek­kers. De PvdA is ver­geefs op zoek ge­weest naar een vrou­we­lij­ke kan­di­daat voor het lijst­trek­ker­schap. Samsom be­looft ook dat voort­aan bij el­ke va­ca­tu­re waar­voor de PvdA kan­di­da­ten le­vert, de pou­le met ge­ga­dig­den voor 50 pro­cent uit vrou­wen be­staat. Vrou­we­lij­ke mi­nis­ters, bur­ge­mees­ters, wet­hou­ders en frac­tie­voor­zit­ters be­gin­nen een ‘in­spi­ra­tie­pro­gram­ma’ om an­de­re ta­lent­vol­le vrou­wen de weg te lei­den.

(de Volks­krant/fo­to: nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.