Le­ra­ren in op­stand te­gen le­ra­ren­re­gis­ter

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Le­ra­ren zijn in het ge­weer ge­ko­men te­gen het zo­ge­noem­de le­ra­ren­re­gis­ter dat het ka­bi­net vol­gend jaar wil in­voe­ren en is be­doeld om de kwa­li­teit van het on­der­wijs te ver­be­te­ren. Bin­nen een week heb­ben al meer dan 7000 do­cen­ten de pe­ti­tie: ‘Stop dit le­ra­ren­re­gis­ter’ ge­te­kend, meld­de de vak­bond Le­ra­ren in Ac­tie (LIA) gis­te­ren.

Het le­ra­ren­re­gis­ter is vo­ri­ge maand goed­ge­keurd door de Twee­de Ka­mer. Naar ver­wach­ting zal de Eer­ste Ka­mer bin­nen­kort ook in­stem­men met het plan. De LIA wil met de ac­tie de Eer­ste Ka­mer op­roe­pen te­gen het wets­voor­stel te stem­men.

In het le­ra­ren­re­gis­ter moe­ten do­cen­ten zelf hun ken­nis en er­va­ring gaan bij­hou­den. Hier­mee moet de kwa­li­teit van de do­cen­ten wor­den ver­be­terd en daar­mee dus ook het on­der­wijs in Ne­der­land. Vol­gens LIA wordt het le­ra­ren­re­gis­ter ge­pre­sen­teerd als de op­los­sing voor het le­ra­ren­te­kort en het on­be­voegd les­ge­ven en wor­den ech­te ver­be­te­rin­gen voor het on­der­wijs, zo­als klei­ne­re klas­sen en min­der les­uren niet in­ge­voerd. On­der de le­ra­ren is vol­gens LIA geen draag­vlak voor het re­gis­ter. Le­ra­ren heb­ben bo­ven­dien ge­noeg van de be­tut­te­ling door de po­li­tiek, al­dus LIA. De groot­ste vak­bon­den, zo­als de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond en CNV On­der­wijs, zijn wel voor­stan­der van het le­ra­ren­re­gis­ter.

(De Te­le­graaf/fo­to: bnr.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.