Sto­nes heeft steun no­dig

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­hn Sto­nes wordt al ja­ren ge­zien als een van de groot­ste ver­de­di­gen­de ta­len­ten van En­ge­land. De ver­de­di­ger, die in de zo­mer de over­stap van Ever­ton naar Man­ches­ter Ci­ty maak­te, be­gaat re­gel­ma­tig mis­stap­pen, daar hij veel ri­si­co in zijn spel legt. In de op­tiek van bonds­coach Ga­reth South­ga­te moet de 22-ja­ri­ge Sto­nes de grens tus­sen dap­per­heid en dom­mig­heid zien te vin­den. Sto­nes start­te af­ge­lo­pen vrij­dag te­gen Schot­land in de ba­sis en had na bal­ver­lies bij­na een te­gen­goal op zijn ge­we­ten, als Joe Hart niet had in­ge­gre­pen op een in­zet van Ja­mie For­rest. South­ga­te weet dat Span­je, de te­gen­stan­der van dins­dag op Wem­bley, raad zal we­ten met der­ge­lij­ke mo­men­ten. “Ja­ren­lang heb­ben we ge­zegd dat we niet in staat wa­ren om het spel van ach­ter­uit op te bou­wen. Als we ons op dat ge­bied wil­len ont­wik­ke­len, dan zul­len we an­ders moe­ten zijn en spe­lers als Sto­nes moe­ten aan­moe­di­gen. Maar Sto­nes weet ook wat mijn me­ning is over be­paal­de din­gen die hij heeft ge­daan. We wil­len dap­per­heid, geen dom­mig­heid. Maar als we een Mats Hum­mel of een Gerard Pi­qué wil­len heb­ben, dan zul­len we hem moe­ten steu­nen. Hij is pas 22 jaar. Ik kan me nog goed her­in­ne­ren dat Pi­qué op jon­ge leef­tijd dol werd ge­speeld door Mid­dles­brough, toen hij nog bij Man­ches­ter Uni­ted zat. Toen was hij nog niet the all round re­al deal, maar dat werd hij uit­ein­de­lijk wel. En Jo­hn heeft in Jo­sep Gu­ar­di­o­la de per­fec­te ma­na­ger om mee te wer­ken. Hij zal met de ca­pa­ci­tei­ten van Jo­hn aan de slag gaan.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.