De­pay schiet Ne­der­land naar winst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Ne­der­land­se elf­tal heeft met 1-3 ge­won­nen van Luxem­burg. De in­ge­val­len Memphis De­pay was met twee doel­pun­ten erg be­lang­rijk.

Ar­jen Rob­ben, die bij zijn ren­tree met­een de aan­voer­ders­band om mocht doen, speel­de een heer­lij­ke eer­ste helft en scoor­de zelfs, maar werd in de rust ge­wis­seld. In de ope­nings­fa­se was Luxem­burg ge­lijk­waar­dig aan Ne­der­land, maar na tien mi­nu­ten had Ne­der­land via Ar­jen Rob­ben al een goe­de kans ge­had op de 0-1. Ne­der­land bleef aan­zet­ten, maar wist het ver­schil nog niet te ma­ken. Luxem­burg was to­taal niet on­der de in­druk van de Ne­der­land­se pro­fes­si­o­nals en coun­ter­de bru­taal. Da­vid Tur­pel kwam een aan­tal keer in sco­rings­po­si­tie, maar mis­te de pre­ci­sie om af te ron­den. Ge­or­gi­nio Wijnal­dum en Da­vy Klaas­sen hiel­pen an­de­re Ne­der­land­se kan­sen om zeep en de­den zich in de­ze fa­se echt te­kort. Ne­der­land kwam na een goed half­uur ver­diend op voor­sprong. Klaas­sen ver­leng­de de bal met de hak waar­door hij Ar­jen Rob­ben vrij voor de kee­per zet­te. Rob­ben, die op de rand van bui­ten­spel stond, rond­de de fraaie aan­val af. Na de ope­nings­tref­fer kreeg Ne­der­land kan­sen om door te druk­ken. Bas Dost kwam goed voor zijn man maar kon het net niet vin­den. In plaats van de ver­wach­te 0-2, kreeg Luxem­burg een pe­nal­ty, waar­door het op 1-1 kwam. Jos­hua Bre­net an­ti­ci­peer­de niet goed op een be­we­ging van zijn di­rec­te te­gen­stan­der Da Mo­ta en moest hem ver­vol­gens on­der­uit trek­ken. De Luxem­bur­ger ging graag lig­gen zo­dra hij het straf­schop­ge­bied bin­nen­kwam. Memphis De­pay ken­de een heer­lij­ke in­val­beurt. Hij te­ken­de voor de 1-2 en de 1-3. Na een voor­zet van Blind knik­te hij feil­loos bin­nen en vijf mi­nu­ten voor tijd schoot hij een vrije trap heer­lijk bin­nen. Na de der­de Ne­der­land­se tref­fer was de wed­strijd ge­speeld. Ne­der­land komt zo op ge­lij­ke hoog­te met Zwe­den in de groep en blijft in de ra­ce voor een WK-kwa­li­fi­ca­tie­tic­ket. Bul­ga­rije blijft mee­doen in de strijd om een tic­ket voor het we­reld­kam­pi­oen­schap voet­bal van 2018 in Rus­land. Ive­lin Po­p­ov maak­te zon­dag in de thuis­wed­strijd te­gen Wit-Rus­land na tien mi­nu­ten spe­len het eni­ge doel­punt: 1-0.

Bul­ga­rije blijft zo op de vier­de plek staan in de groep waar ook het Ne­der­lands elf­tal is in­ge­deeld. Kop­lo­per Frank­rijk heeft na vier wed­strij­den tien pun­ten. Ne­der­land, dat met 3-1 bij Luxem­burg won, en Zwe­den staan op ze­ven pun­ten. Bul­ga­rije heeft er zes. De vol­gen­de speel­ron­de, op 25 maart, moet Oran­je bij Bul­ga­rije op be­zoek.

(Go­al)

Bas Dost (l) van Ne­der­land wordt ver­de­digd door twee te­gen­stan­ders. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.