Pool­se bonds­coach he­kelt Roe­meen­se fans

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bonds­coach Chris­toph Daum heeft geen goed woord over voor de sup­por­ters van Roe­me­nië. De Duit­ser zag vrij­dag lijd­zaam toe hoe de Pool­se te­gen­stan­der Ro­bert Le­wan­dow­ski door vuur­werk werd ge­raakt in het ver­lo­ren WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el.

Na een klein uur spe­len ont­plof­te een stuk vuur­werk in de na­bij­heid van de spits van Bay­ern Mün­chen, die ver­vol­gens naar de grond ging en zich moest la­ten be­han­de­len. «Dit soort groe­pen mis­bruikt het voet­bal», bries­te Daum vol­gens de Duit­se krant Rhei­ni­sche Post. “We we­ten dat dit pro­bleem be­staat in de voor­ma­li­ge Oost­blok­lan­den. We wil­len de dia­loog wel aan­gaan, maar krij­gen daar­voor geen steun van­uit de po­li­tiek.” Le­wan­dow­ski zelf liet zich ech­ter niet van de wijs bren­gen door het in­ci­dent. De Pool­se aan­voer­der her­vat­te de wed­strijd en leid­de zijn land met twee tref­fers in de slot­fa­se naar een 0-3 over­win­ning in Boe­ka­rest. De 28-ja­ri­ge aan­val­ler vier­de na af­loop uit­bun­dig feest met zijn team­ge­no­ten na het ver­o­ve­ren van de kop­po­si­tie in kwa­li­fi­ca­tie­groep E, maar liet zich niet zien voor de ca­me­ra’s. Hij deed wel van zich spre­ken op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na: “Voor jul­lie, Po­len.” Ook op de tri­bu­nes en bui­ten het sta­di­on wa­ren er pro­ble­men met de ri­va­li­se­ren­de sup­por­ters­groe­pen. Nog voor de wed­strijd wer­den al twaalf Pool­se fans ge­ar­res­teerd en in het sta­di­on be­stook­ten bei­de par­tij­en el­kaar met vuur­werk. Roe­me­nië ris­keert een flin­ke straf van de UE­FA van­we­ge het voor­val in de Arena Na­ti­o­na­la. Het team van Daum staat na vier du­els vier­de in de pou­le, ach­ter Po­len, Mon­tene­gro en De­n­e­mar­ken. Daum wil ech­ter van geen wij­ken we­ten. “Po­len is na­tuur­lijk een maatje te groot voor ons”, be­aam­de de er­va­ren Duit­ser. “Wij vech­ten voor de twee­de plek en ik peins niet over op­stap­pen.”

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.