Ra­veena wil kin­de­ren weg­hou­den van pa­pa­raz­zi

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ra­veena Tan­don is met film­dis­tri­bu­teur Anil

Tha­da­ni in 2004 ge­trouwd en ze heb­ben twee kin­de­ren, doch­ter ge­naamd Ras­ha en zoon Ran­bir­vardhan. De ac­tri­ce zegt dat ze be­slo­ten heeft om haar kin­de­ren uit de buurt van pa­pa­raz­zi te hou­den. Ze meent dat haar kin­de­ren te jong zijn om in de schijn­wer­pers te staan. “Mijn kin­de­ren zijn nog klein om over films na te den­ken. Ik pro­beer mijn kin­de­ren ver te hou­den van de ‘gla­mour we­reld’. Dit, ter­wijl an­de­re ce­le­bri­ty-kin­de­ren be­roemd wor­den op de so­ci­al me­dia, voor­dat ze tie­ners zijn. Ik wil dat mijn kin­de­ren als nor­ma­le kin­de­ren op­groei­en”, zei Ra­veena. Ze zegt ook dat het moei­lijk wordt om kin­de­ren weg te hou­den van de me­dia om­dat er veel in­te­res­se is voor het per­soon­lij­ke le­ven van be­roemd­he­den. “Ik ver­stop mijn kin­de­ren niet. Over­al heb je fo­to­gra­fen en rod­del­bla­den. Bij lucht­ha­vens of school bij sport­eve­ne­men­ten, je kunt ze niet ver­mij­den. Mijn man en ik bren­gen de kin­de­ren soms zelfs niet naar de pre­mi­è­re van een film. Er is een juis­te tijd en leef­tijd voor hen om die aan­dacht te krij­gen. Wan­neer ze er mee kun­nen om­gaan”, voeg­de de 42-ja­ri­ge ac­tri­ce er­aan toe. Ze is streng met haar kin­de­ren als het om hen stu­die gaat. Ra­veena on­der­steunt Se­ven Se­as Aca­de­my, een ini­ti­a­tief om het be­wust­zijn over de ont­wik­ke­ling van de her­se­nen bij kin­de­ren te sti­mu­le­ren. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: (mag­na­mags.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.