Ts­u­na­mi-alarm na zwa­re aard­be­ving Nieuw-Zee­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW ZEE­LAND - Het Zui­der­ei­land van NieuwZee­land is in het week­end ge­trof­fen door een zwa­re aard­be­ving die in gro­te de­len van het land voel­baar was. Vol­gens het Ame­ri­kaan­se ge­o­lo­gi­sche in­sti­tuut USGS had de­ze een kracht van 7,5 op de schaal van Rich­ter. Er is een ts­u­na­mi-waar­schu­wing af­ge­ge­ven.

De be­ving vond plaats op 16 ki­lo­me­ter diep­te bij de plaats Che­vi­ot. Vol­gens de NieuwZee­land­se si­te Ge­oNet, die al­le aard­be­vin­gen in het land in kaart brengt, volg­de er kort op de eer­ste he­vi­ge be­ving een twee­de. Ook wa­ren er na­schok­ken. Vol­gens de NieuwZee­land­se Ci­vil De­fen­se is er kans op een ts­u­na­mi. Er is een waar­schu­wing af­ge­ge­ven voor de oost­kust van zo­wel het Noor­der- als het Zui­der­ei­land en be­wo­ners van de kust­strook heb­ben mas­saal hun hui­zen ver­la­ten. Gol­ven kun­nen tot wel 5 me­ter hoog ko­men. Ho­ge gol­ven heb­ben in­mid­dels op meer­de­re plek­ken de kust van Nieuw-Zee­land be­reikt. De eer­ste gol­ven land­den op de noor­de­lij­ke kust van het Zui­der­ei­land. Lo­ka­le me­dia mel­den dat ook de kust na­bij de hoofd­stad Wel­ling­ton op het Noor­der­ei­land door de eer­ste vloed­gol­ven is ge­trof­fen. Over slacht­of­fers of scha­de door het was­sen­de wa­ter is niets be­kend. In­mid­dels is wel be­kend dat de be­vin­gen een hoop scha­de heb­ben aan­ge­richt op de ho­ge­re ver­die­pin­gen van ho­ge ge­bou­wen. Op Twit­ter zijn daar­naast di­ver­se be­rich­ten te vin­den van in­wo­ners die scha­de heb­ben aan hun hui­zen. Ook ko­men de eer­ste mel­din­gen bin­nen van ge­won­den. Hoe ern­stig hun ver­won­din­gen zijn, is nog niet be­kend.

De vo­ri­ge gro­te aard­be­ving in het ge­bied staat nog in het ge­heu­gen ge­grift bij de NieuwZee­lan­ders. In fe­bru­a­ri 2011 vie­len er 185 do­den en ve­le hon­der­den ge­won­den toen de aar­de rond Christ­church be­gon te schud­den. In fe­bru­a­ri dit jaar beef­de Christ­church op­nieuw, maar toen was er al­leen ma­te­ri­ë­le scha­de. Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en Máxi­ma be­ëin­dig­den een paar da­gen ge­le­den hun staats­be­zoek aan het land. Zij brach­ten on­der meer een be­zoek aan een mu­se­um dat in het te­ken staat van de he­vi­ge be­ving in 2011.

(AD.NL)

De aan­zien­lij­ke scha­de aan een straat na de zwa­re aard­be­ving in Wel­ling­ton, Nieuw-Zee­land. (Fo­to: NBC.news)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.