Na re­fe­ren­dum-nee komt Co­lom­bia met aan­ge­past FARC-ak­koord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Co­lom­bi­aan­se re­ge­ring en gu­er­ril­la­be­we­ging FARC zijn tot een nieuw vre­des­ak­koord ge­ko­men. Dat heb­ben par­tij­en ge­meld na zes we­ken on­der­han­de­len, na­dat het eer­ste ak­koord in een re­fe­ren­dum werd ver­wor­pen.

‘We roe­pen heel Co­lom­bia en de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap op dit nieu­we ak­koord en de snel­le im­ple­men­ta­tie er­van te steu­nen, zo­dat we de tra­ge­die van oor­log ach­ter ons kun­nen la­ten’, al­dus een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring. ‘Vre­de kan niet lan­ger meer wachten.’ De re­ge­ring sloot eer­der al een vre­des­ak­koord met FARC. Pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos kreeg daar­voor de No­bel­prijs voor de vre­de, hoe­wel de be­vol­king het ak­koord nipt af­wees in een re­fe­ren­dum. Vol­gens veel Co­lom­bi­a­nen zou­den de re­bel­len er te ge­mak­ke­lijk van af ko­men. In het aan­ge­pas­te ak­koord zou­den ex­tra af­spra­ken zijn op­ge­no­men over straf­fen voor oor­logs­mis­da­den die re­bel­len heb­ben ge­pleegd. De Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent heeft bo­ven­dien een ont­moe­ting ge­had met zijn voor­gan­ger Al­va­ro Uri­be, een van de groot­ste te­gen­stan­ders van het vo­ri­ge ak­koord, om hem te over­tui­gen om het nieu­we ak­koord wel goed te keu­ren. Eén kri­tiek­punt van Uri­be was dat in het ou­de ak­koord stond dat er een po­li­tie­ke rol zou zijn weg­ge­legd voor FARC.

Het is nog niet dui­de­lijk wat de de­tails van het nieu­we ak­koord pre­cies zijn. Eer­der meld­de San­tos al dat hij de­ze ver­sie niet zal voor­leg­gen aan de be­vol­king. Op ju­ri­disch vlak is de goed­keu­ring door het Con­gres vol­doen­de, maar bij het eer­ste vre­des­ak­koord wil­de San­tos met het re­fe­ren­dum een gro­te­re ba­sis be­rei­ken. Dat mis­luk­te fa­lie­kant toen er een ‘nee’ kwam. De gu­er­ril­la en de re­ge­ring on­der­han­del­den ge­du­ren­de vier jaar over het ak­koord dat in au­gus­tus werd be­reikt. De vre­des­be­spre­kin­gen moe­ten een ein­de ma­ken aan een con­flict dat meer dan 50 jaar ge­duurd heeft tus­sen de re­ge­ring, recht­se pa­ra­mi­li­tai­ren en link­se gu­er­ril­la­strij­ders, waar­bij meer dan 220.000 men­sen om het le­ven kwa­men en mil­joe­nen men­sen op de vlucht sloe­gen.

(AD.NL)

Een de­mon­strant bij een vre­des­pro­test in Bo­go­ta. (Fo­to: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.