Koer­disch le­ger sloopt groot aan­tal Ara­bi­sche hui­zen in Irak

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Koer­di­sche troe­pen in Irak heb­ben zich de af­ge­lo­pen twee jaar schul­dig ge­maakt aan het on­recht­ma­tig ver­nie­len van gro­te aan­tal­len hui­zen die ze heb­ben ver­o­verd op Isla­mi­ti­sche Staat (IS). Dit stelt de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Hu­man Rights Watch (HRW) in een rap­port dat in het week­end is ge­pu­bli­ceerd. In som­mi­ge ge­val­len zou­den he­le dor­pen met de grond ge­lijk zijn ge­maakt.

Vol­gens het rap­port gaat het om Ara­bi­sche hui­zen in de be­twis­te Iraak­se re­gio’s Kir­kuk en Ni­ne­veh. De Koer­den wil­len de­ze ge­bie­den toe­voe­gen aan hun au­to­no­me re­gio in het noor­den van Irak, al­dus het rap­port. De Koer­di­sche troe­pen zou­den in de­ze dor­pen al­leen Ara­bi­sche wo­nin­gen heb­ben ver­nield en Koer­di­sche hui­zen in­tact ge­la­ten. ‘De po­li­tie­ke doe­len van de Koer­di­sche le­ger­top recht­vaar­di­gen niet het il­le­gaal slo­pen van hui­zen’, zei de plaats­ver­van­gend di­rec­teur van HRW in het Mid­den-Oos­ten. HRW deed zijn be­vin­din­gen op ba­sis van in­ter­views, sa­tel­liet­beel­den en be­zoe­ken aan zo’n twin­tig dor­pen. Sa­tel­liet­beel­den la­ten vol­gens HRW zien dat in veel ge­val­len de hui­zen ver­nie­tigd zijn maan­den na­dat Koer­den het dorp had­den ver­o­verd. De Koer­di­sche au­to­ri­tei­ten heb­ben eer­der ont­kend dat hun strijd­krach­ten men­sen­rech­ten schen­den. Vol­gens hen zijn som­mi­ge dor­pen, waar­van de in­wo­ners stre­den aan de kant van IS, ver­woest tij­dens he­vi­ge ge­vech­ten. De Koer­den heb­ben nog niet ge­re­a­geerd op de re­cen­te aan­tij­gin­gen van HRW. Al­le strij­den­de par­tij­en in en rond Mosul, de twee­de stad van Irak, zijn be­schul­digd van het schen­den van men­sen­rech­ten. De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben IS er on­der meer van be­schul­digd dui­zen­den Irake­zen in gij­ze­ling te hou­den of als slaaf te heb­ben. Maar ook re­ge­rings­troe­pen en pa­ra­mi­li­tai­re strijd­groe­pen zo­als de Koer­di­sche peshmer­ga’s heb­ben uit wraak dui­zen­den vluch­te­lin­gen uit IS-ge­bied ge­van­gen­ge­zet, ge­mar­teld en ver­moord, al­dus Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal.

Vo­ri­ge maand open­de de Iraak­se strijd­macht, ge­steund door en­ke­le Koer­di­sche een­he­den, een of­fen­sief op Mosul. Vol­gens Bag­dad ne­men hon­derd­dui­zend sol­da­ten deel aan de op­mars. Zij zou­den staan te­gen­over ‘en­ke­le dui­zen­den’ strij­ders van IS. Een groot pro­bleem voor het le­ger is het feit dat er over­al mij­nen en bom­au­to’s door IS zijn ge­plaatst. Bo­ven­dien maakt IS ge­bruikt van bur­gers die zij als men­se­lijk schild te­gen de aan­val­lers in­zet­ten. Mosul telt an­der­half mil­joen in­wo­ners, van wie zich ver­re­weg de mees­ten nog in hun hui­zen be­vin­den. De Ver­e­nig­de Na­ties en de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie schat­ten het aan­tal vluch­te­lin­gen dat de stad heeft ver­la­ten op on­ge­veer vijf­tig­dui­zend.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.