Emo­ti­o­ne­le In­di­a­se pre­mier zoekt steun te­gen cor­rup­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - De In­di­a­se pre­mier Na­ren­dra Mo­di zoekt steun bij de be­vol­king voor de re­ge­rings­cam­pag­ne te­gen cor­rup­tie. Hij zei ner­gens voor te zul­len stop­pen, on­danks doods­be­drei­gin­gen.

In­dia heeft de brief­jes van 500 (6,8 eu­ro) en 1.000 roe­pie (13,6 eu­ro) uit cir­cu­la­tie ge­no­men, nu de re­ge­ring zwart en vals geld aan­pakt. Er is wel­is­waar groei­end on­ge­noe­gen bij de be­vol­king, door de lan­ge wacht­rij­en bij ban­ken en au­to­ma­ten om de brief­jes in te wis­se­len. In de wes­te­lij­ke staat Goa vroeg Mo­di de In­di­a­se be­vol­king hem vijf­tig da­gen te ge­ven om il­le­gaal ver­kre­gen rijk­dom en vals geld uit te roei­en. “Ik ken de krach­ten waar­te­gen ik het heb op­ge­no­men”, al­dus Mo­di. “Ze zul­len me niet la­ten le­ven, want hun buit is in moei­lijk­he­den. Ze zul­len pro­be­ren me te ver­nie­ti­gen. Laat ze doen wat ze wil­len. Help me ge­du­ren­de vijf­tig da­gen. Het land moet me en­kel vijf­tig da­gen hel­pen.” Mo­di zei dat het volk op hem stem­de om cor­rup­tie te be­strij­den. “Zou ik dat dan niet doen? “, zei hij in een emo­ti­o­ne­le speech. Op nieuws­zen­ders is te zien hoe men­sen aan ban­ken staan aan te schui­ven en de maat­re­gel steu­nen. Wel zeg­gen ze dat de maat­re­gel op een be­te­re ma­nier had moe­ten wor­den toe­ge­past, om de men­sen pro­ble­men te be­spa­ren. Vol­gens func­ti­o­na­ris­sen is al meer dan 2 bil­joen roe­pie in­ge­diend in ver­schil­len­de ban­ken sinds woens­dag. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.