Au­stra­li­sche vluch­te­lin­gen over­ge­bracht naar de VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - De Au­stra­li­sche re­ge­ring heeft een ak­koord be­reikt om hon­der­den vluch­te­lin­gen uit de off­sho­re de­ten­tie­cen­tra op Nau­ru en Ma­nus Is­land over te bren­gen naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. Dat heeft de Au­stra­li­sche pre­mier Mal­colm Turn­bull ge­meld. Het gaat om een een­ma­lig ini­ti­a­tief. “Het ak­koord is al­leen gel­dig voor die­ge­nen die zich mo­men­teel in de cen­tra be­vin­den, en niet voor de men­sen die in de toe­komst Au­stra­lië pro­be­ren te be­rei­ken”, al­dus Turn­bull tij­dens een pers­con­fe­ren­tie in Can­ber­ra. “On­ze pri­o­ri­teit is om vrou­wen, kin­de­ren en fa­mi­lies te her­ves­ti­gen.” De over­plaat­sing zal wor­den ge­con­tro­leerd door het hoog VN-Com­mis­sa­ri­aat voor de Vluch­te­lin­gen (UNHCR), al­dus Turn­bull. Het is nog niet be­kend wan­neer de ope­ra­tie van start zal gaan en Turn­bull liet ook niet we­ten hoe­veel vluch­te­lin­gen van het pro­gram­ma ge­bruik kun­nen ma­ken, schrijft ABC News. Het aan­bod geldt al­leen voor de asiel­zoe­kers die een of­fi­ci­ë­le vluch­te­lin­gen­sta­tus heb­ben ge­kre­gen. Dat is vol­gens de Au­stra­li­sche im­mi­gra­tie­dien­sten al ge­beurd bij 675 vluch­te­lin­gen op Ma­nus Is­land en 941 men­sen op Nau­ru. “Men­sen die geen be­scher­ming toe­ge­kend krij­gen, moe­ten te­rug­ke­ren naar hun land van oor­sprong”, al­dus de Au­stra­li­sche mi­nis­ter van Im­mi­gra­tie Pe­ter Dut­ton, die toe­voegt dat Au­stra­lië ook met Nau­ru on­der­han­delt over vi­sa van 20 jaar voor de vluch­te­lin­gen die het voor­stel tot her­ves­ti­ging naar de VS wei­ge­ren. Op­po­si­tie­lei­der Bill Shor­ten is te­vre­den met het ak­koord. “Dit is exact wat we wil­den met de deal met Ma­lei­sië en­ke­le ja­ren ge­le­den”, al­dus Shor­ten. “Het heeft de hui­di­ge re­ge­ring meer dan drie jaar ge­kost om dit een­ma­li­ge ak­koord te on­der­han­de­len, maar we zijn te­vre­den wan­neer dit een ein­de maakt aan de on­be­perk­te de­ten­tie, ze­ker voor ech­te vluch­te­lin­gen, die de kans zul­len krij­gen om re­gi­o­naal ge­ves­tigd te wor­den”, al­dus de link­se op­po­si­tie­lei­der. “Want La­bour en de Li­be­ra­len gaan er nu een­maal sa­men voor om de men­sen­smok­ke­laars te ver­slaan en we zul­len met de re­ge­ring sa­men­wer­ken zo­dra die ons ge­brieft heeft over de de­tails van het ak­koord.” Can­ber­ra han­teert al ja­ren een erg streng mi­gra­tie­be­leid. Bo­ten met kan­di­daat­vluch­te­lin­gen wor­den sys­te­ma­tisch te­rug de zee in ge­dre­ven. Mi­gran­ten die er toch in sla­gen de kust te be­rei­ken, wor­den voor de duur van hun asiel­aan­vraag op­ge­slo­ten in de­ten­tie­cen­tra bui­ten Au­stra­lië, on­der meer in Nau­ru en in Ma­nus op Papoea Nieuw-Gui­nea. Als hun asiel­aan­vraag uit­ein­de­lijk wordt aan­vaard, kun­nen ze vaak niet an­ders dan op één van de ei­lan­den blij­ven. Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties trek­ken hier­over al ja­ren aan de bel. De re­ge­ring is er on­der­tus­sen mee ak­koord ge­gaan om het de­ten­tie­cen­trum op Ma­nus Is­land te slui­ten, maar liet ook al we­ten dat de asiel­zoe­kers geen kans meer ma­ken om in Au­stra­lië op­ge­van­gen te wor­den. Op 31 ok­to­ber be­von­den zich 872 men­sen in het Pro­ces­sing Cen­tre op Ma­nus Is­land in Papoea Nieuw-Gui­nea en 390 in het cen­trum op Nau­ru.

(AD.NL)

Een deel van de Au­stra­li­sche vluch­te­lin­gen to­nen hun iden­ti­teits­kaar­ten bij ver­trek naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. (Fo­to: ABC.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.