Trump pro­beert snel on­der kli­maat­ak­koord uit te ko­men

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump is op zoek naar ma­nie­ren om de Ver­e­nig­de Sta­ten te­rug te trek­ken uit het in­ter­na­ti­o­naal kli­maat­ak­koord dat in 2015 in Pa­rijs ge­te­kend werd. Dit meldt pers­bu­reau Reu­ters op ba­sis van een bron bin­nen Trumps over­gangs­team. De aan­ko­mend Ame­ri­kaan­se pre­si­dent be­stem­pel­de kli­maat­ver­an­de­ring tij­dens zijn cam­pag­ne als een ‘ho­ax’ en over­weegt een kli­maat­ont­ken­ner te be­noe­men als mi­li­eu­mi­nis­ter. Uit het kli­maat­ak­koord dat op 4 no­vem­ber of­fi­ci­eel van kracht is ge­gaan, kan een land zich al­leen in een vier jaar du­ren­de pro­ce­du­re te­rug­trek­ken. Trump buigt zich nu over ma­nie­ren waar­op die ter­mijn kan wor­den om­zeild. ‘Het was on­be­zon­nen om het Pa­rijs-ak­koord voor de ver­kie­zin­gen in te la­ten gaan,’ al­dus de bron uit Trumps team te­gen Reu­ters. In het ak­koord be­lo­ven lan­den dat ze de uit­stoot van broei­kas­gas­sen in­per­ken. Het doel is om niet meer dan 2 gra­den Cel­si­us op­war­ming van de aar­de te be­rei­ken tij­dens de­ze eeuw. Vol­gens Trump scha­den de af­spra­ken Ame­ri­kaan­se be­drij­ven in de ko­len­in­du­strie. Zijn over­gangs­ka­bi­net over­weegt of een voor­af­gaand ak­koord kan wor­den ge­schrapt of dat de Ame­ri­kaan­se hand­te­ke­ning ge­woon kan wor­den ver­wij­derd. Trump voeg­de eer­der de­ze week My­ron Ebell toe aan zijn over­gangs­team. Ebell heeft de ver­ant­woor­de­lijk­heid over EPA, ver­ge­lijk­baar met een mi­nis­te­rie van Mi­li­eu. De con­ser­va­tie­ve me­de­wer­ker van het Com­pe­ti­ti­ve En­ter­pri­se In­sti­tu­te staat be­kend om zijn idee dat op­war­ming van de aar­de door men­se­lijk han­de­len een ho­ax is. Ebell riep eer­der op om in­ter­na­ti­o­na­le ak­koor­den over het te­rug­drin­gen van CO2 in de ‘prul­len­bak der ge­schie­de­nis’ te gooi­en.

Mo­men­teel vindt in Mar­ra­kesh een kli­maat­top plaats waar 200 lan­den op­nieuw hun steun uit­spre­ken voor het Pa­rij­se kli­maat­ak­koord uit 2015. De lan­den ma­ken zich zor­gen of het ak­koord een mo­ge­lij­ke te­rug­trek­king van de Ver­e­nig­de Sta­ten over­leeft. De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Jo­hn Ker­ry be­loof­de zon­dag­och­tend dat hij zich blijft in­zet­ten voor het ak­koord tot Trump op 20 ja­nu­a­ri aan de macht komt. Hij sprak ook over Trump en zei dat er soms een ver­schil is tus­sen wat er in de cam­pag­nes wordt ge­zegd en wat een re­ge­ring uit­voert.

(AD.NL)

Do­nald Trump, tij­dens zijn cam­pag­ne in West Vir­gi­nia waar de ko­len­in­du­strie tot ver­lies van werk­ge­le­gen­heid heeft ge­leid.(Fo­to: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.