Zuid-Ko­re­aan­se jus­ti­tie gaat pre­si­dent ver­ho­ren in cor­rup­tie­zaak

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KO­REA - De open­baar aan­kla­ger in Zuid-Ko­rea gaat pre­si­dent Park Geun-hye on­der­vra­gen in het cor­rup­tie­schan­daal rond­om haar en een om­stre­den ver­trou­we­ling. Dit mel­den Zuid-Ko­re­aan­se me­dia in het week­end. Park wordt er­van ver­dacht dat ze Choi Soon­sil, een doch­ter van een vroe­ge­re re­li­gi­eu­ze cult­lei­der, in­vloed liet uit­oe­fe­nen op staats­za­ken. Ook zou de pre­si­dent haar macht heb­ben mis­bruikt om fond­sen te wer­ven die ver­dwe­nen in de zak­ken van de­ze ver­trou­we­ling. Waar­schijn­lijk moet Park zich aan­ko­men­de week mel­den bij jus­ti­tie. Het is voor het eerst dat de open­baar aan­kla­ger een zit­ten­de pre­si­dent in Zuid-Ko­rea on­der­vraagt. “De pre­si­dent zal wor­den ver­hoord als een ge­tui­ge”, zei een woord­voer­der van het par­ket te­gen The Ko­rea Ti­mes. De wet staat niet toe dat een pre­si­dent in func­tie daad­wer­ke­lijk wordt ver­volgd. Park heeft eer­der ver­klaard vra­gen van jus­ti­tie te wil­len be­ant­woor­den. De pre­si­dent wordt er­van ver­dacht on­ge­pas­te druk te heb­ben uit­ge­oe­fend op de ba­zen van gro­te con­glo­me­ra­ten als Sams­ung en Hyun­dai, zo­ge­he­ten chae­bols. De pre­si­dent zou de­ze in­du­strie­bon­zen heb­ben ge­vraagd geld op te ha­len voor twee du­bi­eu­ze fond­sen waar­van Choi voor­zit­ter was. Vo­rig jaar zou Choi zo in min­der dan een week tijd ruim 60 mil­joen eu­ro heb­ben op­ge­stre­ken en dat geld ver­vol­gens heb­ben ge­bruikt voor per­soon­lij­ke doel­ein­den. Sinds een paar we­ken ligt Park zwaar on­der vuur toen be­kend werd dat Choi in­vloed had op staats­aan­ge­le­gen­he­den, waar­on­der de be­noe­ming van ho­ge amb­te­na­ren. Ook kreeg Choi in­za­ge in ver­trou­we­lij­ke do­cu­men­ten, ter­wijl zij geen of­fi­ci­ë­le func­tie be­kleed. De af­ge­lo­pen da­gen was hoofd­stad Se­oul op­nieuw het to­neel van groot­scha­li­ge pro­tes­ten. Hon­derd­dui­zen­den be­to­gers wa­ren op de been om het af­tre­den van Park te ei­sen. Het was de groot­ste de­mon­stra­tie in Zuid-Ko­rea in der­tig jaar. Vo­ri­ge week werd Choi al of­fi­ci­eel aan­ge­klaagd voor frau­de en machts­mis­bruik. De open­ba­re aan­kla­ger ver­denkt Choi er ook van dat ze haar ban­den met Park heeft aan­ge­wend om zich­zelf te ver­rij­ken. De ‘ZuidKo­re­aan­se Raspoe­tin’, zo­als Choi door me­dia wordt ge­noemd, heeft in­mid­dels spijt be­tuigd van haar rol in de af­fai­re. Ook heeft de Zuid-Ko­re­aan­se jus­ti­tie de top­man­nen van Hyun­dai en Ko­rean Air Li­nes on­der­vraagd. Een ge­sprek met de baas van Sams­ung staat ge­pland. Eer­der de­ze week deed de po­li­tie al een in­val bij het hoofd­kan­toor van de elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant. Sams­ung zou om­ge­re­kend 2,8 mil­joen eu­ro heb­ben ge­do­neerd aan een stich­ting van Choi. Mo­ge­lijk is het geld ge­bruikt om de paard­rij­trai­ning van Choi te be­kos­ti­gen, al­dus Zuid-Ko­re­aan­se me­dia.

(Volks­krant.nl/ Fo­to:EPA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.