Oba­ma: “VS moet ver­lei­ding van iso­la­ti­ons­i­me weer­staan”

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ver­e­nig­de Sta­ten moe­ten aan de ver­lei­ding van het iso­la­ti­o­nis­me weer­staan en sa­men­wer­ken met hun bond­ge­no­ten om hun ge­meen­schap­pe­lij­ke waar­den te ver­de­di­gen. Dat heeft de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma ver­klaard aan de Griek­se krant Ka­thi­meri­ni in het ka­der van zijn laat­ste be­zoek als pre­si­dent aan Eu­ro­pa.

“On­ze bes­te kans op voor­uit­gang be­staat er­in te weer­staan aan het ver­lan­gen om op ons­zelf te­rug te val­len, en in de plaats daar­van on­ze ge­meen­schap­pe­lij­ke waar­den in de verf te zet­ten en sa­men te wer­ken om er ze­ker van te zijn dat on­ze po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche in­stel­lin­gen de wel­vaart en vei­lig­heid ken­nen die ie­der­een ver­dient”, al­dus de ont­slag­ne­men­de pre­si­dent. “De Eu­ro­pe­se in­te­gra­tie is een van de groot­ste po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche re­a­li­sa­ties van de mo­der­ne tijd, die in het voor­deel is van de EU­lid­sta­ten, de Ver­e­nig­de Sta­ten en de rest van de we­reld. Eu­ro­pa is on­ze be­lang­rijk­ste eco­no­mi­sche part­ner”, al­dus de pre­si­dent, die toe­voegt dat de Ame­ri­kaan­se eco­no­mi­sche be­lan­gen sa­men­han­gen met een “sta­biel en wel­va­rend Eu­ro­pa.” “De wel­vaart en de groei wor­den be­gun­stigd door een trans­pa­ran­te, voor­spel­ba­re en sta­bie­le om­ge­ving, waar­in de recht­staat de in­di­vi­du­e­le rech­ten be­schermt en aan lo­ka­le on­der­ne­mers het ver­trou­wen geeft dat ze no­dig heb­ben om zich te ont­wik­ke­len, en aan in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven de vei­lig­heid geeft die ze no­dig heb­ben om te in­ves­te­ren.” Oba­ma be­na­drukt tot slot dat de VS in ver­band met de oor­log in Sy­rië trouw moe­ten blij­ven “aan hun waar­den en het res­pect voor de men­se­lij­ke waar­dig­heid” De pre­si­dent start mor­gen een rond­reis die hem naar Grie­ken­land, Duits­land en Pe­ru zal bren­gen.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.