Wel­ke te­ke­nen kun­nen wij­zen op een long­ont­ste­king?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Een long­ont­ste­king of pneu­mo­nie is een ern­sti­ge in­fec­tie­ziek­te die het long­weef­sel aan­tast. Een pneu­mo­nie ont­staat meest­al na­dat mi­croo­r­ga­nis­men (bac­te­ri­ën, vi­rus­sen, schim­mels...) door in­a­de­ming in de lon­gen zijn te­recht­ge­ko­men. Het kan gaan om mi­cro-or­ga­nis­men af­kom­stig van an­de­re men­sen die dra­ger zijn van het vi­rus of de bac­te­rie. Maar som­mi­ge van die mi­cro-or­ga­nis­men (zo­als de pneumo­kok en de sta­fy­lo­kok) be­vin­den zich van na­tu­re in on­ze mond en keel. Ze doen daar geen kwaad, ten­zij in ge­val van een ver­min­der­de weer­stand.

Vaak lo­pen men­sen een long­ont­ste­king op na­dat ze eerst een ver­koud­heid of een griep heb­ben ge­had, waar­door het slijm­vlies is aan­ge­tast en het ver­de­di­gings­sys­teem van on­ze lucht­we­gen is ver­zwakt, maar dat is niet al­tijd het ge­val.

Som­mi­ge men­sen zijn vat­baar­der voor pneu­mo­nie dan an­de­re en/of lo­pen in ge­val van een long­ont­ste­king een gro­te­re kans op ern­sti­ge com­pli­ca­ties en zelfs de dood. • Jon­ge kin­de­ren (jon­ger dan 2 jaar);

• Ou­de­ren (van­af 50 jaar en voor­al van­af 65 jaar); • ver­zwak­te, bed­le­ge­ri­ge, ver­lam­de of be­wus­te­lo­ze pa­ti­ën­ten;

• men­sen die ern­stig of chro­nisch ziek zijn, zo­als dia­be­ti­ci, ni­er­in­suf­fi­ci­ën­tie, le­ver­cir­ro­se, mu­co­vis­ci­do­se of COPD;

• men­sen met een ver­zwakt im­muun­sys­teem, zo­als bij aids (Hiv-in­fec­tie en aids). Ver­min­der­de im­mu­ni­teit kan ook op­tre­den bij be­han­de­ling met een im­mu­no­sup­pres­si­vum of bij che­mo­the­ra­pie; • Men­sen die ro­ken, zwaar drin­ken of on­der­voed zijn. Ro­kers lo­pen twee­maal meer ri­si­co als niet-ro­kers. • Zie­ken­huis­pa­ti­ën­ten zijn bij­zon­der kwets­baar. Niet al­leen om­dat ze, ze­ker bij een lang­du­ri­ge op­na­me, ver­zwakt zijn. In een zie­ken­huis zijn ook meer bron­nen (dra­gers en ge­ïn­fec­teer­den) en meer po­ten­ti­ë­le be­smet­tings­we­gen (won­den, ka­the­ters en der­ge­lij­ke) aan­we­zig.

• Ook men­sen die een ope­ra­tie aan de buik on­der­gaan of die na een on­ge­val min­der diep kun­nen ade­men en moei­lij­ker kun­nen hoes­ten, lo­pen een ver­hoogd ri­si­co

• Men­sen die be­a­demd moe­ten wor­den, heb­ben even­eens een ver­hoog­de kans op een pneu­mo­nie (ven­ti­la­tor as­so­ci­a­ted pneu­mo­nia of VAP). Zo’n long­ont­ste­king is een com­bi­na­tie van ver­schil­len­de fac­to­ren: de buis in je lucht­pijp maakt het ge­mak­ke­lij­ker voor de kie­men in keel en mond om af te da­len naar de lon­gen. Bo­ven­dien kunt u dan niet hoes­ten, wat een na­tuur­lijk ver­de­di­gings­me­cha­nis­me is om het slijm af te voe­ren. Symp­to­men van een long­ont­ste­king:

Neem on­mid­del­lijk con­tact op met een arts als u symp­to­men van long­ont­ste­king be­speurt.

Bij een long­ont­ste­king ont­wik­ke­len zich meest­al al na en­ke­le uren ern­sti­ge symp­to­men. De symp­to­men kun­nen va­ri­ë­ren naar­ge­lang de pre­cie­se ver­wek­ker. - Pijn­lij­ke hoest

- flui­men, soms geel­groen of bloe­de­rig

- koorts of een te la­ge tem­pe­ra­tuur

- borst­pijn, die er­ger wordt bij het in­a­de­men - kort­a­de­mig­heid,

- moei­za­me adem­ha­ling - ver­snel­de pols­slag

- soms hoofd­pijn

- de­li­ri­um of ver­ward­heid.

Bij be­jaar­den kun­nen de ty­pi­sche symp­to­men ont­bre­ken. Bij hen kun­nen ver­ward­heid of suf­heid op een long­ont­ste­king wij­zen. Som­mi­ge van de­ze symp­to­men kun­nen ook bij an­de­re ziek­ten voor­ko­men (bv. griep, bron­chi­tis, bron­chi­o­li­tis, ast­ma, long­em­bo­lie, tu­ber­cu­lo­se...). Wan­neer de arts een long­ont­ste­king ver­moedt, zal hij dan ook meest­al een long­fo­to of een CTs­can la­ten ma­ken. Ook zul­len flui­men en bloed in het la­bo wor­den on­der­zocht om vast te stel­len welk mi­cro-or­ga­nis­me pneu­mo­nie ver­oor­zaakt. Bij de helft van de pa­ti­ën­ten met pneu­mo­nie kan ech­ter niet pre­cies wor­den vast­ge­steld welk mi­cro-or­ga­nis­me de ziek­te­ver­wek­ker is. (Ge­zond­heid.nl/fo­to: 4.bp.

blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.