Hoe om te gaan met een tar­we al­ler­gie

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Niet al­leen brood geeft pro­ble­men bij tar­weal­ler­gie Glu­ten­vrij brood en een tar­we al­ler­gie

Bij een tar­we al­ler­gie treedt een al­ler­gi­sche re­ac­tie op wan­neer je een tar­we­pro­duct eet. Een tar­we al­ler­gie uit zich in een ver­stop­te neus, jeuk of darm­klach­ten.

De mees­te men­sen heb­ben ge­hoord van een glu­tenal­ler­gie, coe­li­a­kie, maar wan­neer je niet goed re­a­geert op tar­we­brood kan een tar­we al­ler­gie heel goed de oor­zaak zijn. Een tar­weal­ler­gie komt va­ker voor bij men­sen die hooi­koorts heb­ben voor gras­sen, daar tar­we een gras­soort is. Bij bak­kers treedt een tar­we al­ler­gie op door het in­ten­sie­ve con­tact met tar­we, met na­me door het in­a­de­men van het meel. De al­ler­gie uit zich in ast­ma of neus­klach­ten. Van de bak­kers­leer­lin­gen heeft na twee jaar 8,6% een tar­we al­ler­gie ont­wik­keld. Een tar­weal­ler­gie is een van de meest voor­ko­men­de al­ler­gie­ën bij kin­de­ren. In Zwe­den werd via een vra­gen­lijst vast­ge­steld dat van de twee­dui­zend 4-ja­ri­ge kin­de­ren er 4% een re­ac­tie op tar­we had. Tar­we is het be­lang­rijk­ste on­der­deel van het di­eet. Ten on­rech­te wordt tar­we be­schouwd als een van de meest ge­zon­de, voed­za­me voe­dings­mid­de­len ter we­reld. Tar­we is nu op­ge­no­men in de top 8 voed­sel­al­ler­ge­nen sa­men met pin­da’s, no­ten, melk, vis, schaal­die­ren, ei­e­ren en so­ja. Vaak wordt aan­ge­no­men dat men bij het ou­der wor­den er over­heen groeit. Kli­ni­sche stu­dies naar de klach­ten bij het ou­der wor­den lie­ten zien dat een tar­weal­ler­gie bij vol­was­se­nen ern­sti­ger is dan men aan­nam en er een ver­hoogd ri­si­co op het ont­wik­ke­len van ast­ma is. Som­mi­ge stu­dies ge­ven aan dat zelfs 9 % van de ou­de­ren al­ler­gisch voor tar­we is. Bij een tar­weal­ler­gie moe­ten al­le tar­we­pro­duc­ten wor­den weg­ge­la­ten. Dat is niet al­leen brood. Tar­we wordt als ba­sis in­gre­di­ënt ge­bruikt in on­tel­ba­re voed­sel­pro­duc­ten, om­dat dit winst­ge­vend is voor de fa­bri­kant. Tar­we is net als mais een goed­ko­pe en lang houd­ba­re vul­stof. Het tar­we zet­meel – vaak ge­mo­di­fi­ceerd zet­meel – wordt ge­bruikt als vul­mid­del om zo te kun­nen be­zui­ni­gen op in­gre­di­ën­ten van be­te­re kwa­li­teit. Tar­we heeft veel ver­an­de­rin­gen on­der­gaan; er zijn hy­bri­de soor­ten ont­wik­keld die gro­te­re hoe­veel­he­den stof­fen zo­als glu­te­ni­ne be­vat­ten dan vroe­ge­re tar­we­soor­ten. Vaak ko­men er so­ja spo­ren voor in tar­we­pro­duc­ten, bij een so­jaal­ler­gie zal er dan ook een al­ler­gi­sche re­ac­tie op­tre­den. Glu­ten is aan­we­zig in tar­we, maar ook in an­de­re gra­nen. Glu­ten zijn ei­wit­ten die zeer plak­ke­rig zijn, en ge­bruikt kun­nen wor­den om een be­paal­de struc­tuur te ge­ven aan eten. Glu­ten komt van het La­tijns voor “lijm”. Het lijm­ach­ti­ge glu­ten is de re­den dat er zo­veel rek in brood met tar­we zit. Glu­ten­vrij brood valt over het al­ge­meen veel snel­ler uit el­kaar. Bij een glu­tenal­ler­gie wordt brood ver­van­gen door glu­ten­vrij brood en moe­ten die glu­ten be­vat­ten al­le pro­duc­ten wor­den ver­me­den, dus ook bij­voor­beeld may­o­nai­se waar­aan glu­ten is toe­ge­voegd. Bij een tar­weal­ler­gie kan er glu­ten­vrij brood wor­den ge­ge­ten, en daar­naast moe­ten al­le pro­duc­ten die tar­we be­vat­ten wor­den ver­me­den. (Tar­weal­ler­gie.nl/fo­to: www.

pet­ra­ker­sten.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.