Waar­om je je wenk­brau­wen niet te veel en niet te vaak moet epi­le­ren

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Haal zo min mo­ge­lijk haar­tjes weg

Het is geen fa­bel­tje: als je wenk­brau­wen­haar­tjes ge­du­ren­de een lan­ge pe­ri­o­de re­gel­ma­tig ver­wij­dert, heb­ben de haar­tjes de nei­ging om weg te blij­ven. Dit komt om je tij­dens het waxen of epi­le­ren op den duur de haar­fol­li­kels kunt be­scha­di­gen waar­door het haar­tjes lang­za­mer gaan groei­en of het he­le­maal la­ten af­we­ten. Als je dit weet, be­grijp je met­een waar­om het be­lang­rijk is om niet te­veel wenk­brauw­haar­tjes te ver­wij­de­ren. Wees zui­nig op wat je hebt en haal al­leen het ui­terst nood­za­ke­lij­ke weg.

Weet je niet goed hoe je je wenk­brau­wen vorm moet ge­ven, laat je dan een keer ad­vi­se­ren. Er zijn steeds meer brow bars waar je voor goed ad­vies te­recht kunt. Ons li­chaams­haar – en dat geldt ook voor wenk­brau­wen – heb­ben een groei­cy­clus van on­ge­veer 28 da­gen. Er gaat dus tijd over­heen voor­dat een haar­tje te­rug­groeit. Wenk­brauw­ex­perts ra­den wel aan om niet meer dan één keer per groei­cy­clus je wenk­brau­wen bij te wer­ken. De haar­tjes ma­ken dan in ie­der ge­val een vol­le cy­clus mee. En de vorm houdt veel lan­ger.

Heb je on­danks al de­ze ont­moe­di­gen­de be­rich­ten be­slo­ten om je wenk­brau­wen (die je in de loop van de ja­ren gron­dig hebt ge­ë­pi­leerd of ge­waxed) te­rug te la­ten groei­en, doe dat dan! Som­mi­ge haar­tjes zul­len niet te­rug­ko­men, maar an­de­re mis­schien ook wel.

Laat je wenk­brau­wen een paar maan­den met rust en be­kijk dan op­nieuw wat je er­mee kunt. (Tren­dysty­le.com/fo­to: 2.bp.

blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.