Ama­teur-weer­man sticht brand in Ken­tuc­ky om kij­kers te trek­ken

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een zelf­be­noem­de weer­man in de Ame­ri­kaan­se staat Ken­tuc­ky is ge­ar­res­teerd van­we­ge brand­stich­ting. De 21-ja­ri­ge man be­ken­de dat hij brand sticht­te zo­dat hij met­een op Fa­cebook li­ve ver­slag kon doen van de bos­brand. Zo hoop­te de hob­by-weer­man op meer Fa­cebook-be­zoe­kers voor zijn an­de­re weer­be­rich­ten. Vol­gens po­li­tie­chef Ja­mes Step­hens had de ver­dach­ten niet veel kwaads in de zin maar hij was ge­woon dom be­zig. ‘Hij vond al die Fa­ce­boo­k­aan­dacht heer­lijk. Maar hij be­sef­te niet hoe groot het ge­vaar was dat hij voor an­de­ren ver­oor­zaak­te.’ Met één van zijn sel­fie­vi­deo’s bij een bos­brand kreeg de man 2900 views. Hij waar­schuw­de zijn kij­kers dat ze ‘ont­zet­tend voor­zich­tig’ moesten zijn als ze naar bui­ten gin­gen. Zijn Fa­cebook-ac­count is in­mid­dels on­vind­baar maar vol­gens Dai­ly Mail plaatste hij vo­ri­ge week nog een vi­deo waar­op hij ku­chend door de rook loopt. Zo­als jul­lie kun­nen zien, heb­ben we hier te ma­ken met ge­vaar­lij­ke bos­brandom­stan­dig­he­den. Er staan bo­men in brand. En ze be­gin­nen net vlam te vat­ten.

In het zui­den van de Ver­e­nig­de Sta­ten heerst on­ge­ken­de droog­te voor de tijd van het jaar. Het ge­brek aan re­gen en vol­le be­ken maakt de bos­sen kwets­baar voor brand. Zo­wel in de staat Ge­or­gia als in North Caro­li­na ver­moedt de brand­weer dat er meer­de­re bos­bran­den zijn aan­ge­sto­ken.

(AD.NL/ fo­to: me­dia1.s-nbc­news.com) Con­do­lee­z­za Ri­ce (Bir­ming­ham (Ala­ba­ma), 14 no­vem­ber 1954) is een Ame­ri­kaans hoog­le­raar, di­plo­maat, na­ti­o­na­le vei­lig­heids­des­kun­di­ge en au­teur. Ze was mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken van de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka in de re­ge­ring van pre­si­dent Ge­or­ge W. Bush. Zij was na Ma­de­lei­ne Al­bright de twee­de vrouw en na Co­lin Po­well de twee­de Afro-Ame­ri­kaan­se die de­ze po­si­tie be­kleed­de. In au­gus­tus 2004 en op­nieuw in au­gus­tus 2005, be­stem­pel­de For­bes ma­ga­zi­ne Ri­ce als de meest in­vloed­rij­ke vrouw ter we­reld (in 2006 werd ze twee­de, na An­ge­la Mer­kel). Ri­ce is een zeer be­dre­ven pi­a­nis­te. In april 2002 maak­te zij in de Con­sti­tu­ti­on Hall ge­bruik van haar mu­ziek­ta­len­ten bij het be­ge­lei­den van de cel­list Yo-Yo Ma in de Vi­ool­so­na­ta in dklein van Jo­han­nes Brahms. Con­do­lee­z­za Ri­ce is on­ge­huwd. (fo­to: 2016dream­tic­ket.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.