Moe­der ge­rust na te­rug­vin­den ont­voer­de ba­by

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De moe­der van de ont­voer­de ba­by Ro­wen­cio Ako­be is ge­rust­ge­steld dat haar kind is ge­von­den. Clau­dia Wens, de groot­moe­der van Ro­wen­cio, ver­telt aan de krant dat het kind het goed maakt. De fa­mi­lie was enorm be­zorgd, om­dat het om een cou­veu­se­ba­by gaat. De ba­by die twee maan­den is, heeft ex­tra aan­dacht no­dig. “Het was een nacht­mer­rie voor ons. We heb­ben die dag he­le­maal niet ge­sla­pen. Ie­der­een ging naar de ba­by zoe­ken.”

Vol­gens haar werd door een­ie­der vol­op ge­be­den dat niets het kind zou over­ko­men. De groot­moe­der is aan de ene kant blij dat het jon­ge­tje is te­rug­ge­von­den, maar aan de an­de­re kant is zij bang dat dit weer kan ge­beu­ren. Ze zegt dat de ba­by he­le­maal van­uit zijn bed­je is ont­voerd.

De po­li­tie heeft de 13-ja­ri­ge Xa­viera C aan­ge­hou­den in de om­ge­ving van de Su­ral­co­weg met de ba­by. Vol­gens de oma had de da­der de kle­ding van de ba­by ver­wis­seld. Het meis­je had een tas met ba­by­spul­len en geld van de moe­der van het kind weg­ge­no­men. “We voe­len ons niet meer vei­lig.” Ze zegt dat de vol­was­se­nen niet con­ti­nu met de kin­de­ren kun­nen rond­lo­pen. De kin­de­ren spe­len op het erf. Sinds de ont­voe­ring van de zui­ge­ling is een­ie­der op het erf alert.

De po­li­tie heeft het kind in de la­te avond te­rug­ge­von­den en over­ge­dra­gen aan de groot­moe­der. Het jon­ge­tje is gelijk naar de Spoed­ei­sen­de Hulp ge­bracht. De groot­moe­der zegt dat de fa­mi­lie na de ont­voe­ring steeds af­ging op tips die bin­nen­kwa­men over waar het jon­ge­tje zou zijn ge­zien. De fa­mi­lie is ge­gaan naar de ach­ter­zij­de van Ephraims­ze­gen toen ie­mand de ba­by daar zou heb­ben ge­zien, maar ze trof het kind daar niet aan. Daar­na ging ze ook naar De Goe­de Ver­wach­ting, Ali­hus­sain­weg, Dr S Kaf­lud­dien An­ton de Kom­straat en ook in de bin­nen­stad om de ba­by te zoe­ken. Steeds werd met een taxi uit­ge­rukt om de ba­by te zoe­ken. Er is meer dan SRD 600 aan taxi­geld be­taald om het kind­je te zoe­ken. Vol­gens de groot­moe­der had zij dit geld be­waard om de kos­ten voor haar nieu­we wa­ter­aan­slui­ting te be­ta­len aan de Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij, maar ze heeft dat geld an­ders moe­ten be­ste­den. Ze vindt het niet erg dat ze het geld aan haar klein­zoon heeft be­steed. “Be­lang­rijk is voor mij dat niets met hem is ge­beurd.” Ze zegt dat ze ver­der in het zie­ken­huis voor de drem­pel­kos­ten moest be­ta­len.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.