Wet­ge­ving wordt in or­de ge­maakt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Con­tro­le op ver­keers­re­gels en hand­ha­ving van de ver­keers­vei­lig­heid mid­dels de in­zet van elek­tro­nisch ap­pa­ra­tuur krijgt een wet­te­lij­ke ba­sis. Dit be­te­kent dat aan ver­keers­over­tre­ders straf­fen en boe­tes op­ge­legd kun­nen wor­den met be­wijs­ma­te­ri­aal dat met flit­s­pa­len en la­ser­guns is ver­kre­gen. De­ze in­greep is in com­mis­sie­ver­band over­een­ge­ko­men tus­sen De Na­ti­o­na­le As­sem­blee en Jus­ti­tie­mi­nis­ter Jen­ni­fer van DijkSi­los. Tij­dens de ple­nai­re ver­ga­de­ring zal hij in stem­ming wor­den ge­bracht en ook goed­ge­keurd, aan­ge­zien de op­po­si­tie tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring heeft bij­ge­dra­gen aan de aan­scher­ping van de voor­ge­no­men wij­zi­ging in het Wet­boek van Straf­vor­de­ring. De op­po­si­tie kan zich ook te­rug­vin­den in de voor­ge­stel­de wij­zi­gin­gen.

Mo­men­teel heb­ben de zes flit­s­pa­len die lan­de­lijk zijn ge­ïn­stal­leerd geen wet­te­lij­ke ba­sis. Daar­om kon­den die ook niet in­ge­zet wor­den. In het her­zie­ne Wet­boek van Straf­recht is daar wel re­ke­ning mee ge­hou­den. Met het bij­stel­len van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring zal da­ta af­kom­stig van flit­s­pa­len, maar ook ver­keers­ca­me­ra’s bij­dra­gen aan het ver­vol­gen van ver­keers­over­tre­ders.

Ro­sel­lie Co­ti­no (NDP) is voor­zit­ter van de Com­mis­sie van Rap­por­teurs (CvR) die de wets­wij­zi­ging in klein ver­band heeft voor­be­reid met mi­nis­ter Van Dijk-Si­los en haar des­kun­di­gen. Zij ver­wijst naar de 63 ver­keers­do­den die er voor dit jaar ge­re­gi­streerd staan, waar­van over­schrij­ding van de maxi­ma­le toe­ge­sta­ne snel­heid in veel ge­val­len de oor­zaak is. “Soms moe­ten we wet­ten ma­ken om men­sen te be­scher­men te­gen hun ei­gen han­de­len”, zegt zij over de ca­pa­ci­teits­ver­ster­king voor de po­li­tie om ver­keers­over­tre­ders aan te pak­ken.

Kris­h­na Ma­t­hoe­ra (VHP), lid van de CvR, heeft en­ke­le fun­da­men­te­le vra­gen ge­steld over waar­bor­ging en uit­brei­ding van de ver­keers­vei­lig­heid. Zij wil ook graag we­ten wat de kos­ten zijn die ge­paard gaan met het ope­ra­ti­o­neel ma­ken van de zes flit­s­pa­len en de gein­stal­leer­de ver­keers­ca­me­ra’s. In het ma­ga­zijn lig­gen er twee ca­me­ra’s die nog niet ge­ïn­stal­leerd zijn. Mi­nis­ter Van Dijk-Si­los zegt die in­for­ma­tie te zul­len ver­strek­ken tij­dens de ple­nai­re ver­ga­de­ring.

Wat de ver­keers­vei­lig­heid be­treft, is Jus­ti­tie en Po­li­tie nu be­zig met het uit de grond stam­pen van een ver­keers­vei­lig­heids­in­sti­tuut. In­dien de mid­de­len daar­voor be­schik­baar ko­men, zal de au­to­ri­teit ko­mend jaar au­gus­tus een feit moe­ten zijn.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.