“Co­a­li­tie moet niet mee­wer­ken aan ver­rui­ming le­nin­gen­pla­fond”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De op­po­si­tie is niet blij met het voor­ne­men van de re­ge­ring om het le­nin­gen­pla­fond te ver­ho­gen van zes­tig naar tach­tig pro­cent. Hoe­wel er in de ge­vraag­de toe­stem­ming aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee, die mo­men­teel in de maak is, wordt ge­spro­ken van een tij­de­lij­ke maat­re­gel, vreest par­le­men­ta­ri­ër Ma­ri­nus Bee (ABOP) dat de re­ge­ring een op­tie voor zich­zelf wil cre­ë­ren om weer on­ver­ant­woor­de­lijk om te sprin­gen met de staats­mid­de­len. Hij doet dan ook een be­roep op de co­a­li­tie om niet mee te gaan met het voor­ne­men van de re­ge­ring.

Bee heeft het ge­voel dat hij voor do­ve­mans­oren spreekt, maar hij hoopt er­gens toch dat de co­a­li­tie tot in­keer komt. “Wat dat be­treft heb­ben wij geen goe­de er­va­ring met de co­a­li­tie. Het lijkt erop als­of zij al­les goed­keu­ren wat de re­ge­ring naar het par­le­ment stuurt. Wij vra­gen hen toch om goed te kij­ken naar de wet”, is het plei­dooi van de op­po­si­tie­par­le­men­ta­ri­ër. Hij stelt voor dat de re­ge­ring sa­men met het par­le­ment naar al­ter­na­tie­ve op­los­sin­gen zoekt om te ge­ra­ken uit de fi­nan­ci­ë­le be­knel­ling zon­der dat het hui­di­ge obli­gop­la­fond daar­on­der moet lij­den. De laat­ste aan­pas­sing van het obli­gop­la­fond was in 2011. Tij­dens die in­greep was er ech­ter geen spra­ke van een ver­rui­ming van de to­ta­le leen­rui­me, maar er werd ge­scho­ven tus­sen de wet­te­lij­ke toe­ge­sta­ne bui­ten­land­se en bin­nen­land­se li­mie­ten. De­ze keer wil de re­ge­ring het bin­nen­land­se le­nin­gen­pla­fond ver­ho­gen van vijf­en­twin­tig naar der­tig pro­cent en de bui­ten­land­se van vijf­en­der­tig naar vijf­tig pro­cent. Al­le op­po­si­tie­par­tij­en heb­ben zich hier­te­gen ver­zet. “We wil­len niet dat er een cul­tuur komt van zij die zich niet hou­den aan wet­ten, ad­di­ti­o­ne­le wet­ten ma­ken om zich­zelf in be­scher­ming te ne­men”, stelt Bee. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.