SVZ heeft ein­de­lijk adem­ha­lings­ap­pa­raat voor pre­ma­tu­re ba­by’s

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De kin­der­af­de­ling van het St. Vin­cen­ti­us Zie­ken­huis (SVZ) kan ein­de­lijk over een adem­ha­lings­ap­pa­raat voor vroeg ge­bo­ren kin­de­ren be­schik­ken. “Het zie­ken­huis wil­de al ge­rui­me tijd een der­ge­lijk ap­pa­raat aan­schaf­fen, maar kon van­we­ge zijn fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie het be­no­dig­de geld niet vrij­ma­ken.” Dit zei al­ge­meen di­rec­teur Ma­no­dj Hin­do­ri gis­te­ren bij het ont­vangst ne­men van een che­que ter waar­de van USD 5000 wel­ke ge­do­neerd is door Su­ri­na­me Al­co­ho­lic Be­ve­r­ages NV (SAB).

Vol­gens de di­rec­teur was het echt zoe­ken naar do­na­teurs om het brood­no­di­ge adem­ha­lings­ap­pa­raat of CPAP­ap­pa­raat (Con­ti­nuous Po­si­ti­ve Air­way Pres­su­re) te kun­nen ko­pen. Hij zegt daar­om blij te zijn dat SAB be­reid was over de brug te ko­men, waar­door nu dus le­vens van jon­ge kin­de­ren ge­red en ver­be­terd kun­nen wor­den.

Nam­ja Braaf­heid, kind­arts bij het SVZ, zegt dat het CPAP­ap­pa­raat een he­le uit­komst is. Zij legt uit dat het adem­ha­lings­ap­pa­raat wordt toe­ge­past ter on­der­steu­ning van de adem­ha­ling bij pre­ma­tuur ge­bo­ren kin­de­ren. Het ap­pa­raat zorgt er­voor dat adem­ha­lings­pro­ble­men bij het kind ver­min­de­ren, door­dat de keel ge­mak­ke­lij­ker open­gaat. Hier­door kun­nen veel jon­ge kin­der­tjes op de cou­veu­seaf­de­ling in le­ven wor­den ge­hou­den. Braaf­heid zegt dat de CPAP zeer kind­vrien­de­lijk is en geen pijn ver­oor­zaakt bij het ge­bruik er­van. De arts zegt blij te zijn met de komst van het ap­pa­raat, maar ziet graag dat het SVZ over twee be­schikt om een nog be­te­re zorg te kun­nen ver­le­nen. Ste­ven Ma Ajong, di­rec­teur van SAB, zegt dat zijn be­drijf van­we­ge zijn maat­schap­pe­lij­ke be­trok­ken­heid en 50-ja­ri­ge be­staan over is ge­gaan tot het doen van de do­na­tie. Vol­gens hem is SAB veel meer dan het be­drijf dat al­co­hol pro­du­ceert voor con­sump­tie. Niet ver­ge­ten moet wor­den dat dit pro­duc­tie­be­drijf hoofd­le­ve­ran­cier is van al­co­hol voor de me­di­sche en far­ma­ceu­ti­sche sec­tor. Iets dat al ja­ren ge­beurt. De di­rec­teur van het be­drijf heeft daar­om toen de do­na­tie-aan­vraag van SVZ kwam, niet ge­twij­feld om te hel­pen. Ma Ajong ge­looft dat met het nieu­we CPAP­ap­pa­raat het SVZ in staat is de kin­der­zorg ver­der te op­ti­ma­li­se­ren en hoopt dat ook an­de­re be­drij­ven zijn voor­beeld zul­len vol­gen op­dat de ge­zond­heids­zorg in Su­ri­na­me naar een ho­ger ni­veau ge­tild kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.