Ak­mos houdt le­zing over on­der­ne­mer­schap en be­las­tin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De As­so­ci­a­tie van Klei­ne en Mid­del­gro­te On­der­ne­min­gen in Su­ri­na­me (Ak­mos) or­ga­ni­seert op don­der­dag een le­zing en dis­cus­sie­avond met als on­der­werp: ´Klein on­der­ne­mer­schap en Be­las­tin­gen’. In een pers­be­richt geeft de Ak­mos aan dat zij het be­lang­rijk vindt dat on­der­ne­mers ge­ïn­for­meerd wor­den over hun plich­ten, maar voor­al ook over hun rech­ten met be­trek­king tot hun be­las­ting­plicht. In de af­ge­lo­pen maan­den zijn ve­le on­der­ne­min­gen ge­con­fron­teerd met be­las­ting­aan­sla­gen waar­door hun on­der­ne­ming door de ne­ga­tie­ve be­drijfs­re­sul­ta­ten en de so­ci­aal eco­no­mi­sche si­tu­a­tie drei­gen fail­liet te gaan. Ve­len slui­ten en gaan de in­for­me­le sec­tor in.

Is het de tijd voor be­las­ting­aan­sla­gen of tijd om in­cen­ti­ves te cre­ë­ren om het on­der­ne­mer­schap te sti­mu­le­ren? Wel­ke com­pen­sa­tie­maat­re­ge­len zijn er ge­pleegd om de ver­lie­zen van het be­drijfs­le­ven op te van­gen? Wat voor rol is er hier voor de be­las­ting­dienst weg­ge­legd? Hoe voor­ko­men we dat het be­drijfs­le­ven slacht­of­fer wordt van een cor­rupt be­leid waar­voor het moet be­ta­len? Al­le­maal vra­gen die tij­dens de dis­cus­sie be­spro­ken zul­len wor­den op de­ze don­der­dag­avond in het Lal­la Rookh­ge­bouw 1 wel­ke be­gint om 20.00 uur. De in­lei­der van de avond is de fis­caal ju­rist Roy Rij­ger.

De Ak­mos zal ook de mo­ge­lijk­heid bie­den aan le­den om te­gen een la­ge ver­goe­ding be­ge­lei­ding te bie­den voor het op­zet­ten van een ge­de­gen fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie. Er is een poort­bij­dra­ge voor niet-le­den van slechts SRD 10 voor de dek­king van de zaal­kos­ten. Aan­mel­din­gen kun­nen op te­le­foon­num­mer 08571747 tus­sen 08.00 en 16.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.